UTDANNINGSLØP

Formaliser din prosjektkompetanse

Formaliser din prosjektkompetanse

Etterspørselen etter personell med formell prosjektkompetanse øker i takt med utviklingen i samfunnet. En sertifisering bekrefter at du har et solid faglig fundament og et definert kunnskapsnivå i prosjektfaget.

Du kan oppnå følgende interne sertifiseringer:

 • Sertifisert PRINSIX prosjektmedarbeider i Forsvarssektoren (Nivå 1)
  Diploma in introduction to Project Management - and PRINSIX, 10 studiepoeng
 • Sertifisert prosjektleder (Nivå 1 + 2)
  Advanced Certificate in Project Management, 30 studiepoeng

Figuren under illustrerer innholdet i de to sertifiseringene. Beskrivelse av læringsmål, innhold og gjennomføring finner du lengre ned på siden.

Kursbeskrivelser

Prinsipper ved kursgjennomføring
 • Hjemmeoppgaver i form av e-læring, teorilesing, videoleksjoner og oppgaveløsing
 • Oppgaver på FISBasis i Forsvarssektorens samhandlingsplattform for prosjektledelse, FID
 • Klasseromsundervisning med gruppeoppgaver
 • Klasseromsundervisning i dataklasserom
 • Klasseromsundervisning via digitale samlinger
 • Innleveringsoppgaver
 • Eksamensoppgaver e-læringstester
 • Eksamensoppgaver; prosjektoppgave
M01 - Grunnleggende prosjektstyring
Modulen skal gi studenten grunnleggende kunnskaper om prosjekt som arbeidsform, med fokus på de 10 kunnskapsområdene fra PMI, Videre skal modulen gi innsikt i FMA sine 4 kunnskapsområder, samt PMI prosessgrupper. Det faglige innholdet er basert på god praksis i prosjektledelse, PRINSIX rammeverk og internasjonale standarder for prosjektledelse.
Studenten vil få informasjon om utdanningsprogrammet og de grunnleggende krav til gjennomføring av materiellinvesteringsprosjekter i forsvarssektoren.

Kurset kvalifiserer til PDUèr som kan registeres hos PMI med kodene MA101-2015 (27 PDU, fordelt: Technical 14, Leadership 5 og Strategic 8) og MA200-2015 (14 PDU, fordelt: Technical 13 og Strategic 1)

Det er et krav av studenten setter seg godt inn i case som skal være gjennomgående på nivå 1 og 2.

Læringsmål

 • Forstå prosjekt som arbeidsform
 • Kunne strukturen i Project Management Institute sin prosjektmetodikk beskrevet i PMBOK®;
  • Prosjektledelsesplan og kunnskapsområder
 • Kunne målhierarki i prosjekt og ansvarsfordeling, resultat og gevinst
 • Kjenne til hva som kreves på nivå 1 og utdanningsordningen
 • Kjenne til rammeverk, herunder det interne styringssystem og retningslinjer
 • Kunne prosessen og fasene
 • Kjenne til sentrale roller med fokus på arbeidssteg, ansvar og roller
 • Kjenne til de dokumenter som det kreves skal fylles ut i fasene og krav til innholdet i disse
 • Kjenne til oppstart av prosjekter og årlig styring, oppdragsstyring OFL/GO og IVB/PET
 • Kjenne til beslutningsprosesser, terskelverdier og hvordan prosjekter av ulikt økonomisk omfang får ulike gjennomføringsløp ift beslutningsprosesser og ekstern kvalitetssikring
 • Kjenne til hvordan FMA er organisert, med myndighet og ansvarsområder
 • Kjenne til hvor rammeverk knyttet til godkjenning av materiell finnes og i grove trekk hva det består i
 • Kjenne til krav til materiellsikkerhet, forvaltningsgodkjenning
 • Kjenne til i overføring av materiell til bruker, brukergodkjenning

Målgruppe

Alle som jobber i prosjekt, spesielt Brukerkoordinatorer, Prosjektledere, System- og fagansvarlige, merkantile, controllere, og alle andre medlemmer i prosjekter. Nivå 1 kvalifiserer for å gå videre på nivå 2.

Gjennomføring

Modulen omfatter 2 e-læringskurs med påfølgende 2 dagers undervisning.

Man bør sette av 2 - 3 arbeidsdager for å gjennomføre e-læringsmodulene før samling.
E-læring skal være gjennomført minst 3 dager før samling. Fremdriftsrapport fra e-læring blir sendt kursansvarlig 2 dager før kurset starter.

Dag 1 av samlingsdagene, kan enten bli gjennomført i klasserom eller som en virtuell samling via internett.

M02 – Regler / Behov og krav

Modulen består av tre hoveddeler, med basis i regler for Forsvarssektoren:

 1. Hvordan gjennomføre Forprosjektfasen, regler, omfang og prosess
 2. Håndtering av usikkerhet i prosjekter
 3. Hvordan utforme gode behov og krav, teori og prosess

Modulen vil gi studentene kjennskap til prinsipper for planlegging, myndighetskrav og dokumenter i investeringsprosessen og belyse hvordan man normativt utvikler dokumentasjon. Undervisningen omfatter behov og kravutforming.

Modulen baseres på det case som er gitt på nivå1.

2 dagers samling på Teams, ca. 1/2 dag usikkerhet, ca, 1/2 dag dokumentasjonsutvikling, ca 1 dag behov og krav.

Del 1 – Læringsmål – del Hvordan gjennomføre Forprosjektfasen, regler, omfang og prosess

 • Kjenne til hva man skal utarbeide av dokumentasjon i PRINSIX
 • Kjenne til hvordan man bør organisere utvikling av dokumentasjon
 • Kjenne til enkle kvalitetskontrollmekanismer, sidemannskontroll og hva god kvalitet på dokumentasjon er
 • Kjenne til hvilke regler som gjelder for investeringer ift. å utarbeide dokumentasjon. Eks. høringer, sjefs- og møtekoordinering

Del 2 – Læringsmål – Håndtering av usikkerhet i prosjekter

 • Kjenne til teorigrunnlaget for usikkerhetsstyring
 • Kjenne til regler for usikkerhetsstyring jf. ARF § 11.
 • Kjenne til bruk av Forsvarssektorens investeringsdatabase (FID) for dette
 • Kjenne til hva ulike roller i usikkerhetsmetodikk normalt gjør
 • Kjenne til hvor man finner microlæring i FID for usikkerhetshåndtering
 • Kjenne til usikkerhetsmatrise med terskel for sannsynlighet og konsekvens
 • Kunne hvordan få tilgang til FID og verktøy for usikkerhetshåndtering
 • Kjenne til menyvalg og funksjonene på «minside» knyttet til usikkerhetshåndtering
 • Kjenne til praktiske metoder for identifisering av usikkerheter

Del 3 – Læringsmål – Hvordan utforme gode behov og krav, teori og prosess

 • Kunne norm for utforming av gode krav.
 • Kjenne til hvordan man utarbeider behovsdokument og kravdokument i PRINSIX, normativt.
 • Kjenne til grunnleggende rammeverk for utarbeidelse av krav og hvor man kan finne dette, herunder PRINSIX maler mm.
 • Kjenne til WBS for produktet, prosessen og hele omfanget av egne og eksterne forpliktelser, dvs hva et totalt prosjektomfang er.
 • Kjenne til ansvar og roller i kravprosessen
 • Kjenne til V-modellen, prinsippene i denne
 • Kjenne til test – verifikasjon, metoder og teknikker for dette
 • Kjenne til bruk av verktøy for håndtering av krav

Målgruppe

Alle som jobber i eller med prosjekt, spesielt Brukerkoordinatorer, Prosjektledere, System- og fagansvarlige, merkantile, controllere, og andre medlemmer i prosjekter. Nivå 1 kvalifiserer for å gå videre på nivå 2.

Gjennomføring - forberedelse før kurs

Dokumentasjonsutarbeidelse. Gå til PRINSIX sin nettside og last ned maler knyttet til fasene i PRINSIX og ta de med på nettbrett eller PC, utskrift er også mulig men det blir mye papir. Det vil bli gitt oppgaver knyttet til utarbeidelse av dokumentasjon. Bruk et par timer på å se på sjekklister i dokumentasjon. Disse ligger bakerst i hvert maldokument.

For behov og krav finnes et lesehefte, det må en gjennomgå før oppmøte. Det vil bli gitt oppgaver knyttet til dette

 

M03 – Hvordan styre og lede
Forberedelse; Repeter e-læringskurs M01 Grunnleggende prosjektstyring PRINSIX prosessen og les e-læringskurs Planlegging, oppfølging og styring i prosjekter. Sett av 2-3 arbeidsdager til gjennomføring av e-læringsmoduler.

E-læring skal være gjennomført minst 3 dager før samling. Kursansvarlig mottar framdriftsrapport på dette.

Modulen baseres på grunnleggende prosjektledelse og praksis i FMA basert på PMI standard, PMBOK®, kunnskapsområder og prosessen for utarbeidelse av prosjektledelsesplan. Styrende dokumenter, ansvar og roller i prosessen belyses i undervisningen. Gjennom en praktisk case skal studentene planlegge gjennomføring av et prosjekt.

Dag 1 – Individuelle videoleksjoner + quiz

Kurset heter FID for ledere og er myntet på alle som har et ansvar inn mot et materiellanskaffelsesprosjekt. Kurset skal være gjennomført før klasseromssamling M03. Kurset virkes best med ugradert pc / nettbrett tilsv. Kurs quiz skal være gjennomført senest fredag uken før man har klasseromssamling.

FID for ledere (tilgjengelig ugradert – ved å klippe inn følgende link i web leser:
https://app.cimple.no/fma/sign-up/prinsix-for-ledere/?gid=3892&un_iA1Pu3adCc

Dag 2 – Tema

 • Interessentanalyse
 • Roller og ansvar
 • Usikkerhetshåndtering i FID
 • Tidsplanlegging
 • Praktisk organisering av prosjekt, hvordan komme i gang og holde seg ajour

Læringsmål

 • Kjenne til rammeverkets krav til styring og ledelse av prosjekt i konteksten styring av FMA og årlig økonomistyring
 • Kjenne til bruken av prosjektledelsesplanen og hvordan man etablerer en prosjektledelsesplan
 • Kunne hva som er intensjonen med mandat og oppdrag, oppdragsanalyse og planlegging, oppdrag, endring / PET
 • Gjennomføre interessentkartlegging og kommunikasjonsplan knyttet til case
 • Kjenne til årlig tildeling, perspektivplan materiell og forskjell på investerings- og driftsmidler
 • Kjenne til kravene til milepælsplanlegging og prinsippene for milepælsplanlegging
 • Kjenne stegene i prosjektideprosessen
 • Kunne sette opp en tidsplan case prosjekt knyttet til definisjonsfasen
 • Kunne sette opp milepæler i et prosjekt, kriterier for disse og grunnleggende tidsplanlegging
 • Kjenne til kravene til kvalitetsledelse og prinsippene for kvalitetsledelse
 • Kjenne til hva grunnleggende sikkerhet i materiellanskaffelseskontekst er

Målgruppe

Alle som jobber i prosjekt, spesielt Brukerkoordinatorer, Prosjektledere, System- og fagansvarlige, merkantile, controllere, og alle andre medlemmer i prosjekter. Nivå 1 kvalifiserer for å gå videre på nivå 2.

 

M04 – del 1 - Effektiv prosjektoppstart og kunnskapsområder

Modulen fokuserer blant annet på kunnskapsområdet «Integrasjon» hvor alle kunnskapsområder håndteres i egne prosesser for å etablere en prosjektledelsesplan (PLP). Dette inkluderer hvordan man etablerer kontroll og overvåking, administrerer dokumentflyt og holder kontroll med endringer og avvik i et prosjekt.

Videre fokuserer modulen på å løse oppgaver ved å bruke et gjennomgående case. Modulen dekker også intro til PMI kunnskapsområder og hvordan få en effektiv prosjektoppstart.

En vesentlig del på kurset går ut på problemstillinger knyttet til det å skrive prosjektoppgave, valg av problemstilling og skrivepartner.

Læringsmål

 • Kjenne til omfang og formalkrav til prosjektoppgaven
 • Kjenne til strukturen oppgaven skal ha
 • Kjenne til hva som er foretrukket gjennomføringsplan med milepæler
 • Kjenne til krav til metode
 • Kjenne til krav til problemstilling
 • Kjenne til metoder for datainnsamling
 • Kjenne til kilder hvor man finner teori og artikler
 • PMBOK, FFI, Concept, PMI artikler osv
 • Kjenne til hva som kjennetegner en god oppgave
 • Kjenne til dagsaktuelle problemstillinger
 • Kort repetisjon om PMI kunnskapsområder
 • Kjenne til faseoppdrag
 • Kunne de sentrale roller og deres ansvar i fremskaffelsesprosessen
 • Kunne til de vanligste årsakene til endringer og kjenne til hvordan man håndterer dette
 • Kunne til de vanligste årsakene til avvik og kjenne til hvordan man håndterer dette
 • Kunne hvordan endring(er) av de ulike resultatmål skal håndteres
 • Kunne etablere rutiner for rapportering fra interessenter / delprosjektledere tilsv. til prosjektleder
 • Kunne myndighetskravene, ansvar og rolle til prosjektsikkerhetslederen
 • Kunne lede gjennomføring av Verdivurderinger
 • Kunne etablere Graderingsspesifikasjoner
 • Kunne gjennomføre enkle risikovurderinger
 • Kjenne til hva prosjektsikkerhet er og mulige konsekvenser for Forsvarets operative evne ved sikkerhetsbrudd
 • Kunne Identifisere og initiere behov for støtte fra Industrisikkerhet
 • Kjenne til å utarbeide sikringsplaner for relevante aktiviteter (møter, reiser, testing av materiell)
 • Kjenne til hva prosjektsikkerhet er og hvilke mulige konsekvenser sikkerhetsbrudd kan ha for Forsvarets operative sikkerhet
 • Kjenne til å forstå trusselbildet rundt forsvarssektoren og evne å identifisere sikkerhetsbrudd og sikkerhetstruende aktiviteter
 • Kjenne til nytten av autorisasjonssamtaler og kunne reglene til denne
 • Kjenne til hva som skal til for å gjennomføre gode autorisasjonssamtaler
 • Kjenne til hva som skal til for å oppdage sikkerhetsbrudd
 • Kjenne til nyttighet av tidlig vurdering av risiko rundt sikkerhetstiltak både i leveransen og prosjektgjennomføringen
 • Kjenne til behovet for tidlig å integrere sikkerhetsarbeidet i prosjektledelsesplanen
 • Kunne prosessen for å gjennomføre og lede arbeidet prosjektsikkerhet
 • Kjenne rollen til Industrisikkerhetsseksjonen
 • Kjenne til når Industrisikkerhetsseksjonen bør involveres i fremskaffelsesprosessen
 • Kjenne til hvordan avdeling for Industrisikkerhet jobber med prosjektene
 • Kjenne til myndighetskrav til forvaltning av materiell
 • Kjenne til systemansvarligs ansvar
 • Kjenne til hvordan en systemartikkelforvalter jobber med forvaltning av materiell
 • Kjenne til detaljene i myndighetskrav til materiellsikkerhetsgodkjenning og forvaltningsmessig godkjenning, gjennomgang av et praktisk eksempel av overføring av materiell til bruker
 • Kjenne til FMA sin avd for kvalitetssikring rolle
 • Kjenne til de vanligste prinsipper for kvalitetssikring
 • Kjenne til hvordan man kan planlegge og organisere en enklest mulig kvalitetssikring
 • Forstå forskjell på produkt- og prosesskvalitetssikring
 • Kjenne de vanligste måter å kvalitetssikre på
 • Kjenne til hva som bør stå i utlysning, kontrakt osv for å sikre at man får den man bestiller
 • Kunne formulere en tekst i prosjektledelsesplan i forhold til kvalitetesledelse
 • Kunne formulere tekst til PLP i hvordan usikkerhetsledelse skal gjennomføres i case, skrives inn som hjemmeoppgave til modul nr 9
 • Kjenne til myndighetskrav til kunnskapsområdet som treffer fremskaffelse av militære kapasiteter herunder hjemmelsgrunnlaget til Kontraktrevisjon
 • Kjenne til hvilke tjenester og kontrakter Kontraktrevisjon skal involveres i
 • Kjenne til når Kontraktrevisjon skal involveres
 • Kjenne til hvordan formelt oppdrag til Kontraktrevisjon skal sendes
 • Kjenne til hvordan arbeidet i Kontraktrevisjon kan påvirke tidsplan til prosjektet
 • Kunne utlede krav fra kunnskapsområdet
 • Ha kjennskap til hvem man skal kontakte for å opprette dialog og avklare behov for miljøledelsesforhold
 • Kunne utlede krav fra kunnskapsområdet

Målgruppe

Alle som utøver faget prosjektledelse i materiellprosjekter, del-prosjektledere, Brukerkoordinatorer m.flere.

Gjennomføring

Modulen omfatter lesehefte og e-læring med påfølgende 4 dagers undervisning.
Studentene skal ha lest gjennom lesehefte før deltakelse på samlingsdagene samt en e-læringsdel på 3 til 4 timer.

M04 – del 2 - Prosjektsikkerhetsledelse

Læringsmål

 • Kunne grunnleggende forståelse av skadevurderinger
 • Kunne grunnleggende kunnskaper om hva en skadevurdering er, hvordan man utarbeider en skadevurdering og skadevurderingens plass i prosjektplanlegging
 • Kunne etablere krav til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, under gjennomføring av anskaffelsesprosjekter
 • Kunne etablere prosjektsikkerhetsplan herunder skrive risikovurderinger og skadevurderinger
 • Kunne omsette nasjonale trusselvurderinger inn i et prosjekt og utarbeide en trusselbrief relatert til anskaffelser i forsvarssektoren
 • Kjenne til prosjektsikkerhetslederens rolle i hverdagen

Målgruppe

Målgruppe er alle prosjektsikkerhetsledere, prosjektledere og alle som har rolle innen forebyggende sikkerhet. Man må ha gjennomført PRINSIX nivå 1, eller inneha bred erfaring med prosjektering i forsvarssektoren.

Gjennomføring

Kurset består av en e-læringsdel på 3 til 4 timer og en klasseromsdel på to-dager.
E-læringsdelen tas på FISBasis ved å melde seg på Forsvarets kurskatalog (FKK) i SAP. Eleven må ha headset til FISBasis. Man må ha gjennomført e-læring før klasseromsdelen.

M05 – Innkjøpsledelse – Krav til offentlige anskaffelser
Studenten vil få kjennskap til merkantil prosess, herunder prosesskrav knyttet til tid og formaliteter samt vektingsmodeller og valg av leverandør, kontrakt og betingelser som er viktige deler i en anskaffelsesprosess. Feil og mangler i prosessen kan lede til alvorlige utsettelser og problemer. Både teknisk personell og prosjektledere skal kunne forstå den merkantile prosessen, dens regler avhengig av valgt prosess, og tildelingsprinsipper ift. kvalitet og pris. Fallgruver og aktuelle saker som har medført tvist skal tas inn i undervisningen som eksempler.

Modulen fokuserer på hva en prosjektleder må kunne for å planlegge gjennomføringstid knyttet til det merkantile arbeidet. Prosjektleder skal kjenne til de ulike merkantile anskaffelsesprosedyrer. Herunder; åpent og begrenset anbud, konkurranse med forhandling, samt direkte anskaffelse. Prosjektleder skal kunne planlegge tilbyderkonferanse, forhandlinger, leverandørkontakt, utarbeidelse av tildelingskriter, vekting og valg av leverandør, kontrakt og betingelser.

I tillegg vil studenten på kjennskap til hvordan man oppdaterer egen PLP etter kontraktsinngåelse. Andre tema er leveransebeskrivelse, priser, fremdriftsplan og generelle kontraktselementer.

Kurset kvalifiserer for PDUèr som kan registreres hos PMI med følgende kode MA501-2015 (21 PDU, fordelt: Technical 12, Leadership 4 og strategic 5)

Læringsmål

 • Kjenne til ARF/FOSA
 • Kunne forskjellen på merkantilt ansvar og prosjektleders ansvar
 • Kjenne de sentrale prosedyrer, veiledere og maler i FMA styringssystem som styrer og støtter de merkantile prosessene
 • Kjenne til etablering og bruk av rammeavtaler
 • Kjenne prinsippene for god kontraktsstyring i prosjekt og Forsvarets metodikk i så måte
 • Kjenne de viktigste kontraktsmaler i bruk i Forsvaret / Forsvarsmateriell
 • Kunne de grunnleggende krav i LOA/FOA
 • Kunne kontraktens sentrale rolle for godt prosjektresultat
 • Kunne bruke kontrakten som et effektivt styringsverktøy og forstå hvordan endringer / avvik skal håndteres og hvordan dette påvirker kontrakten
 • Kjenne de mest sentrale fasene i kontraktsprosessen
 • Kjenne sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverkene som påvirker tiden i Anskaffelsesfasen og dermed prosjektplanlegging
 • Kunne prinsippene i de ulike anskaffelsesprosedyrene
 • Kunne de alternative prosessene og når de normativt brukes. Hva er forskjeller og hvilke hovedprosesser kan man nytte? (anbud, konkurranse m.forhandl osv.)
 • Kjenne til årsaker til tvister oppstår, relevante eksempler, og beste praksis for å unngå uklarheter og tvister
 • Deltakeren skal kunne prosessen for utarbeidelse av konkurransegrunnlag, tildelingskriterier og valg av leverandør inklusive vektingsmodeller. Herunder prosessen fra et brukerkravdokument til spesifikasjon med tildelingskriterier.
 • Deltakeren skal kjenne evalueringsprosessen med følgende elementer;
  • Oppbygging av evalueringsmodeller (poeng, vekt, sammenstilling)
  • Ulike måter for sammenstilling av pris og poeng
  • Eksempler på prinsipper for poenggiving
  • Eksempler på regnemåter for pris
  • KOFA uttalelser knyttet til evaluering
  • Avvisningsreglene
  • Tildelingskriterier
  • Vektingsmodeller for å vurdere tilbud
  • Hvilke tekniske vurderinger i prosessen er forventet? (SA)
  • Hva er typiske tildelingskriterier?
  • Lavest pris eller økonomisk mest fordelaktige tilbud?
  • Kriteriet må ha tilknytning til kontraktsgjenstanden
  • Kvalifikasjonskrav og minstekrav.
  • Pris – totalpris, timesatser, tillegg pga forbehold og avvik.

Målgruppe

Alle som utøver faget prosjektledelse i materiellprosjekter, del-prosjektledere, Brukerkoordinatorer m.flere.

Gjennomføring

Modulen omfatter e-læringskurs og lesehefte med påfølgende 2 dagers undervisning.

Studentene skal ha lest gjennom e-læring og lesehefte før deltakelse på samlingsdagene.
E-læring skal være gjennomført minst 3 dager før samling. Fremdriftsrapport fra e-læring blir sendt kursansvarlig 2 dager før kurset starter.

M06 – Omfangsledelse – Kravutvikling, integrert logistikk
Modulen dekker de føringer PRINSIX setter til utarbeidelse av alle krav til et helhetlig materiellanskaffelser /system med blant annet bruk av systems engineering som metode. Den dekker også normen for å utvikle behov, utvikling av brukerkrav, forvaltningskrav, sikkerhetskrav, materiell- informasjonskrav, krav til opplæring og krav til produkt og prosess osv. Modulen dekker krav knyttet til selve produktet, produktets logistikkunderstøttelse som skal gjelde i hele produktets levetid. I tillegg snakker vi om de krav som regulerer gjennomføringen av selve prosjektet.

Modulen dekker hva som er norm for utforming av gode krav samt verifikasjon av disse. Kvaliteten på kravene bestemmer kvaliteten på leveransene. Det er derfor viktig tidlig å ta kontroll over kravene i prosjektet. Kostnadene ved å rette feil i krav etter systemleveranse er svært høye. Modulen fokuserer også på den logiske nedbrytning en har i alle prosjekt, fra behov, gjennom effekt- og resultatmål, ned til krav og til slutt realisert gevinst.

Læringsmål

 • Kunne planlegge, lede og styre behov/kravutviklingen for prosjektet
 • Kunne myndighetskrav til hva man skal stille krav til, slik PRINSIX dokumentmaler krever
 • Kjenne til hvordan organisering av test og verifikasjon treffer prosjektet
 • Kunne utvikle en komplett WBS for prosjektet
  • Vite når de sentrale ILS aktivitetene gjennomføres i prosjektfasene, herunder VFS og MDP, Materiellsikkerhetsgodkjenning, Forvaltningsmessig godkjenning, brukergodkjenning
  • Kjenne maler i PRINSIX som gir føringer på behov og krav
  • Kjenne aktuelle maler i FMA styringssystem
  • Kjenne til gjeldende logistikk konsepter i Forsvaret
 • Kjenne til hva som påvirker pålitelighet, driftssikkerhet, kostnader og ytelse
 • Kjenne til hva Systemteknikk er og hvordan dette kan brukes for å finne frem til balanserte anskaffelser
 • Kjenne til ILS begreper
 • Kunne sammenhengen mellom investeringsprosessen og dokumentasjon av behov og krav i de ulike faser
 • Kjenne til når i prosessen en utarbeider krav på ulike nivå, fra behov til effekt og resultatmål og videre
 • Kunne norm for en god kravtekst
 • Kunne sentrale rollers myndighet til å være kravstillere
 • Kunne hvorfor man bør sette krav til arbeidsprosesser og produkt/systemer
 • Kunne V-modellen og hvordan en tenker verifikasjon, sporbarhet og akseptansekriterier i kravstilling fra på alle nivå i V-modellen
 • Kjenne til hvordan kravarbeidet bør gjennomføres
 • Kjenne til problemstillinger rundt utarbeidelse av kravspesifikasjoner
 • Kjenne til bruk av standarder i kravstilling og problemstillinger en kan møte ved bruk av standarder
 • Kjenne til valg av verifikasjonsmetoder, akseptansekriterier i forhold til krav og valg av verifikasjons nivåer
 • Kjenne til hvordan man kvalitetssikrer kravutforming (SMARTE)
 • Kjenne til suksessfaktorer og fallgruver i forbindelse med kravutvikling i prosjekter

Målgruppe

Alle som utøver faget prosjektledelse i materiellprosjekter, del-prosjektledere, Brukerkoordinatorer m.flere.

Gjennomføring

Modulen omfatter lesehefte med påfølgende 2 dagers undervisning.
Studentene skal ha lest gjennom lesehefte før deltakelse på samlingsdagene.

M07 – Kostnadsledelse
Modulen vil gi deltakerne kunnskaper om myndighetskrav til gjennomføring av kostnadsusikkerhetsanalyser og bruk av forsvarssektorens regneark for kostnadsestimering. Modulen dekker også planlegging og budsjettering for gjennomføring i Anskaffelsesfasen, samt årlig tildelingsprosess og kostnadsplanlegging. Samt bruk av verktøy for kostnadsledelse i FID.
Estimering av prosjektets kostnadsomfang skal dekke både investeringskostnaden og gjennomføringskostnaden. Analyse av kostnadsbildet underveis i Anskaffelsesfasen er en viktig del av kostnadsstyringen i prosjektet. Usikkerhetsavsetning skal beregnes etter krav fra Finansdepartementet og legges inn i gjeldende maler. Kurset dekker hvordan man kommer frem til prosjektets budsjett og usikkerhetsavsetning. Leksjonen dekker også prosess ift. årlig tildelingsprosess og praktisk kostnadsplanlegging. Samt regler for rapportering av kostnad fra prosjekt og kostnadsstyring i porteføljen.

Læringsmål

Kurset skal bygge på FMA – INV – VEI – 015 Kostnadsledelse. Hovedstrukturen er kostnadsbudsjettering, kostnadsestimering og kostnadskontroll og –styring.

Undervisning er delt inn i tre hoveddeler, kostnadsledelse, kostnads- og usikkerhetsanalyse og LCC analyse.

Kostnadsledelse

 • Kunne beregne driftskostnader på eget prosjekt og prosessen for å få tildelt midler
 • Kjenne til årlig budsjettering og tildeling
 • Kjenne til regler for statlig regnskap (SRS) og økonomihåndboka
 • Kjenne til rollen kostnadsledelse i prosjekt
 • Kjenne rollen til kapasitetens økonomi Controller for prosjekt, FRA og FMA regnskapsansvarlige
 • Kunne planlegge arbeidet for å få satt opp WBSØ i SAP – for å beregne grunnlaget til økonomibilaget (prosjektkontroller eller FMA Ø (MoMo / Petter Davidsen))
 • Kunne planlegge arbeidet for å få satt opp materiellmaster (ansv. Systemansvarlig)
 • Kjenne til hva som skal til for å drive kostnadsoppfølging ift kontrakt, IO til Varemottak
 • Kjenne til beregne hva som skal inn i bilag for økonomi for overføring til bruker, herunder varelager under tilvirkning (VUT)=( anlegg under utførelse (AUU), eller immaterielt IMMUU), som henger sammen med materiellmaster
 • Kjenne til forskjell mellom omløpsmidler og anleggsmidler
 • Kjenne til hvordan økonomibilaget ift overføring til bruker skal utarbeides
 • Kjenne til Materielloverføringsskjema (MOS)
 • Kjenne hva prosjektbeholdning (QStock) er og hvordan denne overføres til bruker (MOS)
 • Kunne budsjettere i FID tidligfase, kunne oppdatere finansplan ift endring i PPM, kunne legge inn budsjett etter mottatt GO og kontrakt, følge opp kostnader i SAP og legge inn i FID

KUA del

 • Kunne prosessen for å gjennomføre og lede arbeidet for å estimere kostnadsusikkerhet
 • Kunne bruke Forsvarets maler og metoder for kostnadsestimering (regneark)
 • Kunne legge inn kostnadsdata og andre usikkerhetselementer som påvirker kostnadsrammen
 • Kunne fastsette kostnadsramme og lage s-kurver som viser kostnadsusikkerhet for eget prosjekt
 • Kunne de sentrale begreper fastsatt av "Finansdepartementet i deres føringer for Kvalitetssikring av kostnadsoverslag, herunder risikoanalyse for store statlige investeringer”
 • Kunne de begreper Forsvaret bruker i budsjettering av prosjekter
 • Kjenne til normer for relativ usikkerhet og styrbarhet
 • Kjenne til hvordan en setter grenser for sannsynlighet og konsekvens
 • Kjenne til grunnleggende statistikk og regnemetoder for å estimere kostnader. Ha gjennomført vurderinger på hvordan usikkerhetsprofiler ser ut og hvordan styrbarheten av prosjektet er basert på en praktisk case-oppgave
 • Kjenne til mal for prosjektide og hvordan å utarbeide estimat med usikkerhet som senere evt. blir lagt inn i Perspektivplan materiell (PPM). Sammenhengen mellom brukers overordnet behov og krav og kostnader

LCC – delen

 • Kjenne til mal for Konseptvalgutredning (KVU), særlig fokus på alternativanalysen. Og ha evne til å utarbeide "gode" alternativ som dekker behovet konseptuelt ulikt. God kunnskap om verktøy for kostnadsestimering, KUA og LCC-modell. Kjennskap til kilder og inngangsverdier til kostnadsanalysen (e). Kunnskap om forprosjektmidler og hvordan opprette WBS Ø
 • Kjenne til maler, særlig fokus på LCC-analysen (Investering og drift). Kjennskap til sammenhengen mellom behov, krav, vedlikeholdsprofil, aktivitet og kostnader (kostnadsdrivere). Kunnskap om kostnadsnedbrytningsstruktur basert på WBS og systembeskrivelsen i VFS. God kunnskap om kostnadsestimering og eierskap til verktøy for kostnadsestimering, KUA og LCC-modell. Kjennskap og eierskap til kilder og inngangsverdier til kostnadsanalysen (e), erfaringer fra prosess med innhenting av kostnadsinformasjon gjennom RFI. Kunnskap om retningslinjer for bruk av forprosjektmidler og hvordan opprette WBS Ø for forprosjekt (FP), samt rapportering i FID
 • Kjenne til hvordan LCC-verktøyet kan benyttes for å sammenlikne tilbud fra flere leverandører. Kostnadsrammer, inngåelse av kontrakt og økonomiske forpliktelser. Kjennskap til mal for materielldriftsplan (MDP), særlig fokus på kapittelet om LCC (Investering og drift). Hvordan opprette WBS Ø for materiellprosjektet (MP), innkjøpsordre, samt budsjett og regnskap og rapportering i FID
 • Kjenne til mal for materielldriftsplan (MDP), særlig fokus på kapittelet om LCC (Investering og drift). Kjennskap til hvordan verktøy kan benyttes for å gjøre driftsanalyser og hvordan ulike "valg", driftsprofiler og vedlikeholdsplaner påvirker kostnadene. Overføringsprotokoll og hvordan overføre beholdninger/materiell til Forsvaret

Målgruppe

Alle som utøver faget prosjektledelse i materiellprosjekter, del-prosjektledere, Brukerkoordinatorer m.flere.

Gjennomføring

Modulen omfatter lesehefte med påfølgende 2 dagers samling.

Studenten skal ha lest gjennom lesehefte før deltakelse på samlingsdagene.

M08 – Tidsledelse

Dag 1

Tidsplaner er prosjektleders viktigste verktøy fremdriftsmåling sammen med budsjett og regnskap. Tidsledelse dekker grunnleggende teori om det å etablere en nettverksplan, med kritisk sti, relasjoner og beregne tidsusikkerhet på et prosjekt. Tidsusikkerhet ift. beslutningsprosesser, høringer, og utarbeidelse av dokumentasjon skal være en del av det case som benyttes. Kurset forutsetter at elevene har gått igjennom og kan innholdet av E-læringsleksjoner som er relatert til tidsledelse.

Først og fremst leksjonene:

M01 – Del 1 –
Leksjon 8 – Tidsplanlegging
Leksjon 10 - Fremdriftsoppfølging

M01 – Del 2 –
Leksjon 2 – Trekanten
Leksjon 3 – Omfangsplanlegging
Leksjon 4 – Tidsplan

M01 – Del 3
Leksjon 5 – Styring av prosjekter i Forsvaret
Leksjon 9 – Måling av fremdrift

Forberedelse i FID
Det vil bli kjørt case i å planlegge definisjonsfasen basert på gjeldene mal i FID for definisjonsfasen. Kurset forutsetter at eleven har satt seg inn i tidsplanmalen i FID. Case baseres på kurset gjennomgående case.

Læringsmål

 1. Kjenne til ulike planleggingsteknikker, gruppeprosesser for tidsplanlegging, samt fordeler og ulemper med med bakover, fremover, top down og bottom up -planlegging
 2. Kunne de sentrale begreper- og bruken av disse knyttet til tidsplanlegging
 3. Kunne forstå at en tidsplan er basert på prosjektstrukturen (WBS)
 4. Kunne kommunisere tidsplaner til interessentene på en enkel måte
 5. Kunne sette milepæler i en prosjektplan
 6. Kunne gjennomføre en kvantitativ usikkerhetsanalyse av tidsplanen
 7. Kjenne til teknikk for fastsettelse av prosjektet gjenstående arbeid
 8. Kunne drive fremdriftskontroll gjennom bruk av avviks-/tiltaksanalyse av prosjektets tidsplan, måle avvik mellom baseline og gjeldende plan.
 9. Kjenne til FMA sine prosedyrer og veiledere som omfatter tidsledelse. Herunder kjenne til prosedyre for månedsrapportering

Dag 2

Praktisk bruk av prosjektstyringsverktøy MS Project som Forsvarsmateriell benytter. Studenten skal kunne gjennomføre planlegging av prosjekter, fremdriftsoppfølging og endring, ved hjelp av verktøyet MS Project, den versjon Forsvarsmateriell benytter.

Læringsmål

 1. I FID; Kunne etablere knytninger mellom plan i MSP og VC for aktiviteter med kostnadskontroll
 2. I FID; Kunne sette opprinnelig baseline, årets baseline, og forstå forskjell og sammenheng mellom disse og gjeldende plan og faktisk dato.
 3. Kunne ta i bruk et prosjekt i FID samt etablere et prosjekt i MSP med grunnparametere og etablere en plan som dekker aktiviteter, ressurser, relasjoner mellom leveranser, milepæler og programmilepæler
 4. Kunne sentrale funksjoner i MSP i forhold til kalenderfunksjoner, WBS, ressurs, tid og økonomiplanlegging
 5. Etablere en tidsplan for Definisjonsfasen og Anskaffelsesfasen for det gjennomgående «case»
 6. Kunne estimere varighet av prosjektet og finne kritisk sti/planens tidsusikkerhet
 7. Kunne skrive ut planer fra MSP for kommunikasjon til interessentene.

Målgruppe

Alle som utøver faget prosjektledelse i materiellprosjekter, prosjekteiere, prosjektansvarlige, prosjektledere, del-prosjektledere, brukere på alle nivå samt brukerkoordinatorer med flere som skal jobbe med tidsplaner i FID.

M09 – Profesjonell prosjektledelse

Dag 1

Kurset tar for seg suksessfaktorer innenfor prosjektledelse og typiske prosjektutfordringer med tilhørende løsninger. Kurset har spesielt fokus på forhold som kan øke forretningsmessig nytte og lønnsomhet i prosjekter.

En PMI undersøkelse viser at 64 % av prosjektene ble regnet som vellykkede, noe som betyr at 36% ikke lykkes med å nå sine mål. (Project Management Institute).

I prosjektintensive virksomheter er det samlede resultat fra prosjektene i stor grad sammenfallende med virksomhetens totale økonomiske resultat. Det mest sentrale for alle prosjektintensive virksomheter er å skape lønnsomhet i pågående prosjekter og å vinne de neste prosjektene. Men det er jo ikke alle prosjekter som lykkes, og når vi ser tilbake på avsluttede prosjekter har vi som regel en liste med ting som gikk galt eller ikke ble håndtert godt nok. Ofte er listen unødvendig lang.
I prosjektintensive virksomheter er det samlede resultat fra prosjektene i stor.

Kurset kvalifiserer for PDUèr og kan registreres hos PMI med koden MA504 (21 PDU, fordelt: Technical 8, Leadership 5 og strategic 8)

Læringsmål

 • Styrke ledelse av prosjekter i praksis: Atferd, trygghet, kommunikasjon og forretningsmessig fokus I kombinasjon med “beste praksis” prosjektledelse
 • Skape en felles forståelse for de vanligste prosjektutfordringene og hvordan vi kan løse dem
 • Forbedre prosjektresultat og lønnsomhet

Dag 2

Etablere prosjektledelsesplan (PLP) gjennom case og gruppearbeid.
Kunne bruke FID til styring og ledelse av prosjektet, gi oppgaver, gi usikkerhetsansvar, lage arbeidsflyt og følge opp i FID. Ferdigstille PLP til case i FID som inkluderer samtlige kunnskapsområder. Kunne bruke FID til internrapportering / kommunikasjon fra delprosjekter og hovedinteressenter. Budsjettere i FID tidligfase, kunne oppdatere finansplan ift endring i PPM, kunne legge inn budsjett etter mottatt GO og kontrakt, følge opp kostnader i SAP og legge inn i FID. Verktøy for usikkerhetshåndtering for å understøtte styring og ledelse av prosjektet. Hvordan bruke FID til aktivt å styre usikkerhet i prosjektet og krav til å planlegge og rapportere. Kunne rapportere månedsrapport, alle funksjoner, inklusiv bruk av usikkerhetsmatrise og aggregering, usikkerhetsparametere i prosjektleders månedsrapport og usikkerhetsgjennomgang med delprosjekt, herunder årlig prognose og usikkerhet på forpliktelser

Læringsmål

 • Gjennomgå oppgaver knyttet til case gitt tidligere i leksjonene
 • Kunne bruke FID til styring og ledelse av prosjektet, gi oppgaver, gi usikkerhetsansvar, lage arbeidsflyt og følge opp i FID
 • Ferdigstille PLP til case i FID som inkluderer samtlige kunnskapsområder
 • Kunne bruke FID til internrapportering / kommunikasjon fra delprosjekter og hovedinteressenter
 • Kunne budsjettere i FID tidligfase, kunne oppdatere finansplan ift endring i PPM, kunne legge inn budsjett etter mottatt GO og kontrakt, følge opp kostnader i SAP og legge inn i FID.
 • Kunne verktøy for usikkerhetshåndtering for å understøtte styring og ledelse av prosjektet
 • Kunne bruke FID til aktivt å styre usikkerhet i prosjektet
 • Kunne krav til å planlegge og rapportere.
 • Kunne rapportere månedsrapport, alle funksjoner, inklusiv bruk av usikkerhetsmatrise og aggregering, usikkerhetsparametere i prosjektleders månedsrapport og usikkerhetsgjennomgang med delprosjekt, herunder årlig prognose og usikkerhet på forpliktelser

Målgruppe

Alle som utøver faget prosjektledelse i materiellprosjekter, del-prosjektledere, Brukerkoordinatorer m.flere.

Gjennomføring

Modulen omfatter e-læring og lesehefte med påfølgende 2 dagers undervisning.
Studenten skal ha lest gjennom e-læring og lesehefte før deltakelse på samlingsdagene.

E-læring skal være gjennomført minst 3 dager før samling. Fremdriftsrapport fra e-læring blir sendt kursansvarlig 2 dager før kurset starter.

PRINSIX kurs – Ny portal for styrking av prosjektkompetansen

Investeringsstyringsseksjonen i Forsvarsmateriell lanserer i disse dager portalen PRINSIX kurs. Målet er til å tilgjengeliggjøre informasjon om PRINSIX: temadager, kunnskapsområder, sertifiseringskurs, videoer, opplæringsmateriell, og bruk av FID (Forsvarets Investeringsdatabase).

Hensikten er å styrke brukernes kompetanse og ferdigheter innen investeringsprosessen. Ved å skape en god læringskultur, ønsker vi å bidra til at sektoren lykkes med enda flere prosjekter. Portalen er tilgjengelig på FO365 (ugradert plattform): PRINSIX kurs – Hjemmeside (sharepoint.com).

Rune Andersen og Miriam Campos ​ oppfordrer alle til å være aktiv i egen læringsprosess. Bruk gjerne portalen vår til prosjektstøtte, både i forhold til PRINSIX-rammeverket og FID. Eventuelle spørsmål eller innspill om portalen PRINSIX kurs, ta kontakt med Miriam Campos, Investeringsstyringsseksjonen i Forsvarsmateriell på e-post prinsix.utdanning@fma.no

 

Klikk her for å lese vår personvernerklæring