UTDANNINGSLØP

Formaliser din prosjektkompetanse

Formaliser din prosjektkompetanse

Etterspørselen etter personell med formell prosjektkompetanse øker i takt med utviklingen i samfunnet. En sertifisering bekrefter at du har et solid faglig fundament og et definert kunnskapsnivå i prosjektfaget.

Du kan oppnå følgende interne sertifiseringer:

 • Sertifisert PRINSIX prosjektmedarbeider i Forsvarssektoren (Nivå 1)
  Diploma in introduction to Project Management - and PRINSIX, 10 studiepoeng
 • Sertifisert prosjektleder (Nivå 1 + 2)
  Advanced Certificate in Project Management, 30 studiepoeng

Figuren under illustrerer innholdet i de to sertifiseringene. Beskrivelse av læringsmål, innhold og gjennomføring finner du lengre ned på siden.

Kursbeskrivelser

Prinsipper ved kursgjennomføring
 • Hjemmeoppgaver i form av e-læring, teorilesing og oppgaveløsing.
 • Oppgaver på FISBasis i Forsvarssektorens samhandlingsplattform for prosjektledelse, FID.
 • Klasseromsundervisning med gruppeoppgaver.
 • Klasseromsundervisning i dataklasserom.
 • Innleveringsoppgaver.
 • Eksamensoppgaver e-læringstester.
 • Eksamensoppgaver; prosjektoppgave.
M01 - Grunnleggende prosjektstyring

Modulen skal gi studenten grunnleggende kunnskaper om prosjekt som arbeidsform, med fokus på de 10 kunnskapsområdene fra PMI, Videre skal modulen gi innsikt i FMA sine 4 kunnskapsområder, samt PMI prosessgrupper. Det faglige innholdet er basert på god praksis i prosjektledelse, PRINSIX rammeverk og internasjonale standarder for prosjektledelse.
Studenten vil få informasjon om utdanningsprogrammet og de grunnleggende krav til gjennomføring av prosjekter i prosessen; «Fremskaffelse av materielle kapasiteter til forsvarssektoren». Det er en rekke myndighetskrav til offentlige anskaffelser, lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser (LOA/FOA) med flere. Myndighetskrav kan tilføre ekstra arbeid, eks krav til sikkerhet og prosesskrav ift kvalitetssikring og krav til risikoanalyser. Omfanget beskrives av ulike pålagte maler og myndighetskrav i disse. Eksempelvis krav til at man skal ha et behovsdokument, kravdokument og et vedlikehold og forsyningsstudie.

Kurset kvalifiserer til PDUèr som kan registeres hos PMI med kodene MA101-2015 (27 PDU, fordelt: Technical 14, Leadership 5 og Strategic 8) og MA200-2015 (14 PDU, fordelt: Technical 13 og Strategic 1)

Læringsmål

 • Forstå prosjekt som arbeidsform
 • Kunne strukturen i Project Management Institute sin prosjektmetodikk beskrevet i PMBOK® og minst dekke;
  • Kunnskapsområder
  • Prosjektledelsesplan – integrasjonsledelse håndtering av endringer, styring og ledelse, og hvordan dette henger sammen med øvrige kunnskapsområder
 • Prosjektoppstart
 • Kunne målhierarki i prosjekt og ansvarsfordeling, resultat og gevinst
 • Ulike måter å organisere prosjekt på
 • Prosjektkultur, teamutvikling og utfordringer prosjekter kan ha i ulike organisasjoner og organisasjonsformer, slik som svak matrise og funksjonell organisasjon. Kjenne til ledelses ulike muligheter til å motivere og motivasjonsteorier.
 • Prosjektmodeller
 • Kjenne til kritiske suksessfaktorer i prosjekter
 • Etiske dilemma prosjektmedarbeidere og ledere kan opp i innen offentlige anskaffelser
 • Kjenne til hva som kreves på nivå 1 og utdanningsordningen
 • Kjenne til case som skal være gjennomgående i nivå 1 og 2
 • Kjenne til rammeverk, herunder det interne styringssystem og retningslinjer
 • Kjenne til hvor man finner frem i styringssystem, PRINSIX, FOBID, andre regelverk som regulerer Fremskaffelsesprosessen, regelverk, maler og veiledninger, sjekklister
 • Kunne prosessen og fasene
 • Kjenne til sentrale roller med fokus på arbeidssteg, ansvar og roller
 • Kjenne til de dokumenter som det kreves skal fylles ut i fasene og krav til innholdet i disse
 • Kjenne til oppstart av prosjekter og årlig styring, oppdragsstyring OFL/GO og IVB/PET
 • Kjenne til beslutningsprosesser, terskelverdier og hvordan prosjekter av ulikt økonomisk omfang får ulike gjennomføringsløp ift beslutningsprosesser og ekstern kvalitetssikring
 • Kjenne til hvordan FMA er organisert, med myndighet og ansvarsområder
 • Kjenne til hvordan FMA Project management office er organisert
 • Kjenne til hvor rammeverk knyttet til godkjenning av materiell finnes og i grove trekk hva det består i
 • Kjenne til at det er krav til å utarbeide en materielldriftsplan jf retningslinjer, og hva intensjonen med denne er
 • Kjenne til kap. 8 i retningslinjer for materiellsikkerhet
 • Kjenne til krav til materiellsikkerhet, forvaltningsgodkjenning
 • Kjenne til i overføring av materiell til bruker, brukergodkjenning

Målgruppe

Alle som jobber i prosjekt, spesielt Brukerkoordinatorer, Prosjektledere, System- og fagansvarlige, merkantile, controllere, og alle andre medlemmer i prosjekter. Nivå 1 kvalifiserer for å gå videre på nivå 2.

Gjennomføring

Modulen omfatter 3 e-læringskurs med påfølgende 2 dagers undervisning.

I e-læringskurset Grunnleggende prosjektstyring DEL 3 PRINSIX vil hovedfokuset være på de 4 første leksjonene.
Studentene skal ha lest gjennom e-læringskursene før deltakelse på samlingsdagene.
E-læring skal være gjennomført minst 3 dager før samling. Fremdriftsrapport fra e-læring blir sendt kursansvarlig 2 dager før kurset starter.

M02 – Regler / Behov og krav

Modulen vil gi studentene kjennskap til prinsipper for planlegging; eksempelvis milepælsplanlegging og fremoverplanlegging, myndighetskrav og krav til arbeidsprosessen og produktene i fasene i fremskaffelsesprosessen, ulike gjennomføringsløp basert på prosjektet størrelse og beslutnings og høringsprosesser.
Modulen baseres på det case som er gitt på nivå 1. Studentene får OFL og grunnlagsdokumenter. Målet er å definere hva som skal anskaffes totalt sett som et system som skal fungere operativt i gitte scenario. Man kommer innom målsettinger - fra behov – til brukerkrav for komplett system med integrert logistikk støtte, opplæring og forvaltning.

E-læringskurs - Usikkerhetsstyring i prosjekter

E-læringskurset vil gi kunnskap om hva usikkerhet er og hvordan usikkerhet håndteres i prosjekter. Deltakerne vil blant annet få kjennskap til sentrale begreper innen prosjektusikkerhet, usikkerhetsprosessen, kravene til usikkerhetshåndtering i Forsvaret, styring av usikkerhet, håndtering av hendelsesusikkerhet i prosjekter og kvalitative usikkerhetsanalyser.

Kurset kvalifiserer til PDUèr som kan registeres hos PMI med kodene MA400-2015 (14 PDU, fordelt: Technical 13, og Strategic 1)

2 dagers samling

Undervisningen fokuserer på prosessen hvor et behov oppstår. Videre vil undervisningen belyse hvordan man normativt utvikler dokumentasjon slik PRINSIX krever. Fokus er å kunne definere hva som skal anskaffes totalt sett som et system som skal fungere operativt i gitte scenario.

Undervisningen dekker hva som skjer med krav i de ulike faser og gjennomgang av ansvar og roller - og hvem som blir berørt. Undervisningen vil belyse målsettinger: fra behov til brukerkrav for komplett system med integrert logistikk støtte, opplæring og forvaltning i ett gitt case som tar utgangspunkt i et oppdrag om å utarbeid en Fremskaffelsesløsning og skal være gjennomgående på nivå 1.

Læringsmål

 • FL skriveprosess, kjenne til hvordan man bør organisere skriving av dokumentasjon, bruk av samarbeidsrom, samredigering og støtte fra prosjektkontoret
 • Kjenne til enkle kvalitetskontrollmekanismer, sidemannskontroll og hva god kvalitet på produktet FL er
 • Kjenne til hva en FL skal gjennom ift høringer, sjefs- og møtekoordineringer
 • Kjenne til krav for gjennomføring av risikoanalyser og håndtering av usikkerhet jf ARF § 11. og praktisk om bruk av Forsvarssektorens investeringsdatabase (FID) for dette.
 • Kunne teorigrunnlaget for usikkerhetsstyring
 • Kjenne til hva ulike roller i usikkerhetsmetodikk normativt gjør
 • Kjenne til hvor man finner microlæring i FID for usikkerhetshåndtering
 • Kjenne til hvordan en setter grenser for sannsynlighet og konsekvens
 • Kunne prosessen hvordan får tilgang til FID og verktøy for usikkerhetshåndtering
 • Kjenne til menyvalg og funksjonene på «minside» knyttet til usikkerhetshåndtering
 • Kjenne til hva som forventes av en riskeier, tiltakseier og av prosjektleder/usikkerhetsleder
 • Kjenne til norm for hva en risk, tiltak og mulighetseier gjør ift oppfølging
 • Kjenne til Praktiske metoder for identifisering av usikkerheter
 • Kjenne til hvor rammeverk finnes og i grove trekk hva det består i
 • Kjenne til hvordan man utarbeider behovsdokument og kravdokument i PRINSIX, normativt
 • Kjenne til grunnleggende rammeverk for utarbeidelse av krav og hvor man kan finne dette, herunder PRINSIX maler mm.
 • Kjenne til hvordan krav og omfang, WBS utformes
 • Kjenne til problemstillinger i det å formulere behov, gjennomføre behovsanalyser, håndtere interessenter, utarbeide målformulering og krav
 • Kjenne til WBS for produktet, prosessen og hele omfanget av egne og eksterne forpliktelser
 • Hvordan kravene utformes, norm for å skrive gode krav, fallgruver ved kravskriving.
 • Kjenne til ansvar og roller i kravprosessen
 • Kjenne til V-modellen, prinsippene i denne
 • Kjenne til test – verifikasjon, metoder og teknikker for dette
 • Kjenne til bruk av verktøy for håndtering av krav

Målgruppe

Alle som jobber i prosjekt, spesielt Brukerkoordinatorer, Prosjektledere, System- og fagansvarlige, merkantile, controllere, og alle andre medlemmer i prosjekter. Nivå 1 kvalifiserer for å gå videre på nivå 2.

Gjennomføring

Modulen omfatter e-læringskurs og lesehefte med påfølgende 2 dagers undervisning.

Studentene skal ha lest gjennom e-læring og lesehefte før deltakelse på samlingsdagene.
E-læring skal være gjennomført minst 3 dager før samling. Fremdriftsrapport fra e-læring blir sendt kursansvarlig 2 dager før kurset starter.

M03 – Hvordan styre og lede

Modulen baseres på grunnleggende prosjektledelse og praksis i FMA basert på PMI standard, PMBOK®, kunnskapsområder og prosessen for utarbeidelse av prosjektledelsesplan. Styrende dokumenter, ansvar og roller i prosessen belyses i undervisningen. Gjennom en praktisk case skal studentene planlegge gjennomføring av Definisjonsfasen og etablere en prosjektledelsesplan.

Læringsmål

 • Gjennomgang av prosjektledelsesplan-mal
 • Kjenne til rammeverkets krav til styring og ledelse av prosjekt
 • Kjenne til bruken av prosjektledelsesplanen og hvordan man etablerer en prosjektledelsesplan
 • Kunne hva som er intensjonen med mandat og oppdrag, oppdragsanalyse og planlegging, oppdrag, endring / PET
 • Kjenne til kunnskapsområdene integrasjon i PLP med spesielt fokus på nedenstående
 • Gjennomføre interessentkartlegging knyttet til case
 • Gjennomgang av oppgave gitt i modul nr. 2, praktisk usikkerhet i FID ift. interessenter, kravstillere
 • Kunne gjennomføre en interessentkartlegging og lage en kommunikasjonsplan til PLP
 • Kjenne til finansieringsplan
 • Kjenne til årlig tildeling, perspektivplan materiell og forskjell på investerings- og driftsmidler
 • Kjenne til budsjett i et prosjekt inklusiv usikkerhetsavsetning
 • Kjenne til kravene til milepælsplanlegging og prinsippene for milepælsplanlegging
 • Kjenne stegene i prosjektideprosessen
 • Kunne sette opp en tidsplan case prosjekt knyttet til definisjonsfasen
 • Kunne sette opp milepæler i et prosjekt, kriterier for disse og grunnleggende tidsplanlegging
 • Kjenne til kravene til kvalitetsledelse og prinsippene for kvalitetsledelse
 • Kjenne til hva grunnleggende sikkerhet i materiellanskaffelseskontekst er

Målgruppe

Alle som jobber i prosjekt, spesielt Brukerkoordinatorer, Prosjektledere, System- og fagansvarlige, merkantile, controllere, og alle andre medlemmer i prosjekter. Nivå 1 kvalifiserer for å gå videre på nivå 2.

Gjennomføring

Modulen omfatter e-læringskurs (Samme e-læringskurs som under M01 - Grunnleggende prosjektstyring Del 3 PRINSIX, men hovedfokuset skal være på leksjon 5 og 6) + lesehefte med påfølgende 2 dagers undervisning.

Studentene skal ha lest gjennom e-læring og lesehefte før deltakelse på samlingsdagene.
E-læring skal være gjennomført minst 3 dager før samling. Fremdriftsrapport fra e-læring blir sendt kursansvarlig 2 dager før kurset starter.

M04 – Integrasjonsledelse – Effektiv prosjektoppstart, prosjektoppgave og Project Management Office

Modulen fokuserer blant annet på kunnskapsområdet «Integrasjon» hvor alle kunnskapsområder håndteres i egne prosesser for å etablere en prosjektledelsesplan (PLP). Dette inkluderer hvordan man etablerer kontroll og overvåking, administrerer dokumentflyt og holder kontroll med endringer og avvik. Videre fokuserer modulen på de områder og oppgaver som skal løses gjennom hele halvåret ved å bruke gjennomgående case. Modulen dekker også intro til PMI prosessgrupper, oppdragstolkning, mandat og hvordan jobbe effektivt.

Fokuset vil være på å bruke en gjennomgående case for å gjennomføre interessentanalyse(r). Intensjonen er å kunne sette opp en interessentledelsesplan med fokus på de sentrale rollene i investeringsprosessen.

I tillegg fokuserer modulen på kommunikasjonsledelse og studentene skal kunne lage en tekst til kommunikasjonsledelse i prosjektledelsesplanen basert på det gjennomgående case.

Studentene vil få kjennskap til myndighetskrav, Verdivurdering, Graderingsspesifikasjon og sikkerhetskrav i prosjekt. Kunne lage en tekst til sikkerhetsledelse i prosjektledelsesplanen. Leksjonen henger sammen med Prosjektsikkerhetsleder sertifiseringskurset. Prosjektsikkerhet er en del av forebyggende sikkerhet. Med forebyggende sikkerhet menes: Planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og kontroll av forebyggende sikkerhetstiltak som sørger for å fjerne eller redusere risiko som følge av sikkerhetstruende virksomhet. Gjelder styrte handlinger-Security, og ikke ulykker (Safety). Med sikkerhetstruende virksomhet menes; forberedelse til, forsøk på og gjennomføring av spionasje, sabotasje eller terrorhandlinger, samt medvirkning til slik virksomhet. Forebyggende sikkerhet i fremskaffelsesprosessen omtales som Prosjektsikkerhet og har som formål å ivareta skjermingsbehovet for både prosessen og sluttproduktet, og med dette redusere risiko for kompromittering av skjermingsverdig informasjon i materiellets levetid.

Læringsmål

 • Kjenne til omfang og formalkrav til prosjektoppgaven
 • Kjenne til strukturen oppgaven skal ha
 • Kjenne til hva som er foretrukket gjennomføringsplan med milepæler
 • Kjenne til krav til metode
 • Kjenne til krav til problemstilling
 • Kjenne til metoder for datainnsamling
 • Kjenne til kilder hvor man finner teori og artikler
  • PMBOK, FFI, Concept, PMI artikler osv
 • Kjenne til hva som kjennetegner en god oppgave
 • Kjenne til dagsaktuelle problemstillinger
 • Kort repetisjon om PMI kunnskapsområder
 • Kunne prosjektleders ansvar og myndighet i relasjon til øvrige roller
 • Kunne tolke et oppdrag og prosessen for å kvalifisere prosjekt, samt oppdragsdialog og initiell planlegging
 • Kunne formulere et mandat på bakgrunn av oppdrag
 • Kunne skrive en PLP som oppstart av et prosjekt
 • Kunne de sentrale roller og deres ansvar i fremskaffelsesprosessen
 • Kunne etablere alle rutiner som skal til for å administrere prosjektet basert på informasjon fra styringssystemet
 • Kjenne til dokumenthåndtering, kunne planlegge dokumenthåndtering og formulere tekst og plan om dette i PLP
 • Kunne til de vanligste årsakene til endringer og kjenne til hvordan man håndterer dette
 • Kunne til de vanligste årsakene til avvik og kjenne til hvordan man håndterer dette
 • Kunne hvordan endring(er) av de ulike resultatmål skal håndteres
 • Basert på nivå 1 og denne leksjon kunne oppdatere interessentanalysen fra nivå 1 og kunne skrive en tekst i PLP til interessentledelse
 • Kunne etablere kommunikasjonsplan
 • Kunne etablere rutiner for rapportering fra interessenter / delprosjektledere tilsv. til prosjektleder
 • Kunne de vanlige kommunikasjonsmedier og styrker og svakheter ved disse
 • Kunne myndighetskravene, ansvar og rolle til prosjektsikkerhetslederen
 • Kunne lede gjennomføring av Verdivurderinger
 • Kunne etablere Graderingsspesifikasjoner
 • Kunne gjennomføre enkle risikovurderinger
 • Kjenne til hva prosjektsikkerhet er og mulige konsekvenser for Forsvarets operative evne ved sikkerhetsbrudd
 • Kunne Identifisere og initiere behov for støtte fra Industrisikkerhet
 • Kjenne til hva som skal til for å identifisere sikkerhetsbrudd og sikkerhetstruende aktiviteter
 • Kjenne til å utarbeide sikringsplaner for relevante aktiviteter (møter, reiser, testing av materiell)
 • Kjenne til hva prosjektsikkerhet er og hvilke mulige konsekvenser sikkerhetsbrudd kan ha for Forsvarets operative sikkerhet
 • Kjenne til å forstå trusselbildet rundt forsvarssektoren og evne å identifisere sikkerhetsbrudd og sikkerhetstruende aktiviteter
 • Kjenne til nytten av autorisasjonssamtaler og kunne reglene til denne
 • Kjenne til hva som skal til for å gjennomføre gode autorisasjonssamtaler
 • Kjenne til hva som skal til for å oppdage sikkerhetsbrudd
 • Kjenne til nyttighet av tidlig vurdering av risiko rundt sikkerhetstiltak både i leveransen og prosjektgjennomføringen
 • Kjenne til behovet for tidlig å integrere sikkerhetsarbeidet i prosjektledelsesplanen
 • Kunne prosessen for å gjennomføre og lede arbeidet prosjektsikkerhet
 • Kjenne rollen til Industrisikkerhetsseksjonen
 • Kjenne til når Industrisikkerhetsseksjonen bør involveres i fremskaffelsesprosessen
 • Kjenne til hvordan avdeling for Industrisikkerhet jobber med prosjektene
 • Kjenne til myndighetskrav til forvaltning av materiell
 • Kjenne til systemansvarligs ansvar
 • Kjenne til hvordan en systemartikkelforvalter jobber med forvaltning av materiell
 • Kjenne til detaljene i myndighetskrav til materiellsikkerhetsgodkjenning og forvaltningsmessig godkjenning, gjennomgang av et praktisk eksempel av overføring av materiell til bruker
 • Kjenne til FMA sin avd for kvalitetssikring rolle
 • Kjenne til de vanligste prinsipper for kvalitetssikring
 • Kjenne til hvordan man kan planlegge og organisere en enklest mulig kvalitetssikring
 • Forstå forskjell på produkt- og prosesskvalitetssikring
 • Kjenne de vanligste måter å kvalitetssikre på
 • Kjenne til hva som bør stå i utlysning, kontrakt osv for å sikre at man får den man bestiller
 • Kunne formulere en tekst i prosjektledelsesplan i forhold til kvalitetesledelse
 • Kunne myndighetskrav til usikkerhet, og risikoledelse jf ARF og PRINSIX
 • Kunne lede en usikkerhetsworkshop
 • Kunne beskrive ansvar og roller for håndtering av usikkerhet i eget prosjekt
 • Kjenne til norm for hva risiko og muligheter er, og hvordan man følger opp med tiltak
 • Kunne formulere tekst til PLP i hvordan usikkerhetsledelse skal gjennomføres i case, skrives inn som hjemmeoppgave til modul nr 9
 • Gjennomgang av oppgave til modul nr 9, legge inn usikkerheter knyttet i eksempel prosjektet og fordele oppgaver / tiltak til andre i klassen
 • Kunne sette grenser for sannsynlighet og konsekvens, gjøres som hjemmeoppgave i modul nr 9
 • Kjenne til prosessen for å lyse ut, etablere stillinger og ansette. Samt hvilke ledetider dette har for ulike typer personell.
 • Kjenne alle aktuelle roller som inngår i prosjektprosessen
 • Kjenne til myndighetskrav til kunnskapsområdet som treffer fremskaffelse av militære kapasiteter.
 • Ha kjennskap til hva industrisamarbeid er, herunder gjenkjøp
 • Ha kjennskap til den overordnede innretningen på industrisamarbeid
 • Ha kjennskap til hvorfor det er viktig å være klar over industrisamarbeid i prosjektarbeid
 • Ha kjennskap til hvem man skal kontakte for å opprette dialog og avklare behov for industrisamarbeidsavtale
 • Kunne utlede krav fra kunnskapsområdet
 • Kjenne til myndighetskrav til kunnskapsområdet som treffer fremskaffelse av militære kapasiteter herunder hjemmelsgrunnlaget til Kontraktrevisjon
 • Kjenne til hvilke tjenester og kontrakter Kontraktrevisjon skal involveres i
 • Kjenne til når Kontraktrevisjon skal involveres
 • Kjenne til hvordan formelt oppdrag til Kontraktrevisjon skal sendes
 • Kjenne til hvordan arbeidet i Kontraktrevisjon kan påvirke tidsplan til prosjektet
 • Kunne utlede krav fra kunnskapsområdet
 • Ha kjennskap til hvem man skal kontakte for å opprette dialog og avklare behov for miljøledelsesforhold
 • Kunne utlede krav fra kunnskapsområdet

Målgruppe

Alle som utøver faget prosjektledelse i materiellprosjekter, del-prosjektledere, Brukerkoordinatorer m.flere.

Gjennomføring

Modulen omfatter lesehefte med påfølgende 2 dagers undervisning.
Studentene skal ha lest gjennom lesehefte før deltakelse på samlingsdagene.

M05 – Innkjøpsledelse – Krav til offentlige anskaffelser

Studenten vil få kjennskap til merkantil prosess, herunder prosesskrav knyttet til tid og formaliteter samt vektingsmodeller og valg av leverandør, kontrakt og betingelser som er viktige deler i en anskaffelsesprosess. Feil og mangler i prosessen kan lede til alvorlige utsettelser og problemer. Både teknisk personell og prosjektledere skal kunne forstå den merkantile prosessen, dens regler avhengig av valgt prosess, og tildelingsprinsipper ift. kvalitet og pris. Fallgruver og aktuelle saker som har medført tvist skal tas inn i undervisningen som eksempler.

Modulen fokuserer på hva en prosjektleder må kunne for å planlegge gjennomføringstid knyttet til det merkantile arbeidet. Prosjektleder skal kjenne til de ulike merkantile anskaffelsesprosedyrer. Herunder; åpent og begrenset anbud, konkurranse med forhandling, samt direkte anskaffelse. Prosjektleder skal kunne planlegge tilbyderkonferanse, forhandlinger, leverandørkontakt, utarbeidelse av tildelingskriter, vekting og valg av leverandør, kontrakt og betingelser.

I tillegg vil studenten på kjennskap til hvordan man oppdaterer egen PLP etter kontraktsinngåelse. Andre tema er leveransebeskrivelse, priser, fremdriftsplan og generelle kontraktselementer.

Kurset kvalifiserer for PDUèr som kan registreres hos PMI med følgende kode MA501-2015 (21 PDU, fordelt: Technical 12, Leadership 4 og strategic 5)

Læringsmål

 • Kjenne til ARF/FOSA
 • Kunne forskjellen på merkantilt ansvar og prosjektleders ansvar
 • Kjenne de sentrale prosedyrer, veiledere og maler i FMA styringssystem som styrer og støtter de merkantile prosessene
 • Kjenne til etablering og bruk av rammeavtaler
 • Kjenne prinsippene for god kontraktsstyring i prosjekt og Forsvarets metodikk i så måte
 • Kjenne de viktigste kontraktsmaler i bruk i Forsvaret / Forsvarsmateriell
 • Kunne de grunnleggende krav i LOA/FOA
 • Kunne kontraktens sentrale rolle for godt prosjektresultat
 • Kunne bruke kontrakten som et effektivt styringsverktøy og forstå hvordan endringer / avvik skal håndteres og hvordan dette påvirker kontrakten
 • Kjenne de mest sentrale fasene i kontraktsprosessen
 • Kjenne sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverkene som påvirker tiden i Anskaffelsesfasen og dermed prosjektplanlegging
 • Kunne prinsippene i de ulike anskaffelsesprosedyrene
 • Kunne de alternative prosessene og når de normativt brukes. Hva er forskjeller og hvilke hovedprosesser kan man nytte? (anbud, konkurranse m.forhandl osv.)
 • Kjenne til årsaker til tvister oppstår, relevante eksempler, og beste praksis for å unngå uklarheter og tvister
 • Deltakeren skal kunne prosessen for utarbeidelse av konkurransegrunnlag, tildelingskriterier og valg av leverandør inklusive vektingsmodeller. Herunder prosessen fra et brukerkravdokument til spesifikasjon med tildelingskriterier.
 • Deltakeren skal kjenne evalueringsprosessen med følgende elementer;
  • Oppbygging av evalueringsmodeller (poeng, vekt, sammenstilling)
  • Ulike måter for sammenstilling av pris og poeng
  • Eksempler på prinsipper for poenggiving
  • Eksempler på regnemåter for pris
  • KOFA uttalelser knyttet til evaluering
  • Avvisningsreglene
  • Tildelingskriterier
  • Vektingsmodeller for å vurdere tilbud
  • Hvilke tekniske vurderinger i prosessen er forventet? (SA)
  • Hva er typiske tildelingskriterier?
  • Lavest pris eller økonomisk mest fordelaktige tilbud?
  • Kriteriet må ha tilknytning til kontraktsgjenstanden
  • Kvalifikasjonskrav og minstekrav.
  • Pris – totalpris, timesatser, tillegg pga forbehold og avvik.

Målgruppe

Alle som utøver faget prosjektledelse i materiellprosjekter, del-prosjektledere, Brukerkoordinatorer m.flere.

Gjennomføring

Modulen omfatter e-læringskurs og lesehefte med påfølgende 2 dagers undervisning.

Studentene skal ha lest gjennom e-læring og lesehefte før deltakelse på samlingsdagene.
E-læring skal være gjennomført minst 3 dager før samling. Fremdriftsrapport fra e-læring blir sendt kursansvarlig 2 dager før kurset starter.

M06 – Omfangsledelse – Kravutvikling, integrert logistikk

Modulen dekker de føringer PRINSIX setter til utarbeidelse av alle krav til et helhetlig materiellanskaffelser /system med blant annet bruk av systems engineering som metode. Den dekker også normen for å utvikle behov, utvikling av brukerkrav, forvaltningskrav, sikkerhetskrav, materiell- informasjonskrav, krav til opplæring og krav til produkt og prosess osv. Modulen dekker krav knyttet til selve produktet, produktets logistikkunderstøttelse som skal gjelde i hele produktets levetid. I tillegg snakker vi om de krav som regulerer gjennomføringen av selve prosjektet.

Modulen dekker hva som er norm for utforming av gode krav samt verifikasjon av disse. Kvaliteten på kravene bestemmer kvaliteten på leveransene. Det er derfor viktig tidlig å ta kontroll over kravene i prosjektet. Kostnadene ved å rette feil i krav etter systemleveranse er svært høye. Modulen fokuserer også på den logiske nedbrytning en har i alle prosjekt, fra behov, gjennom effekt- og resultatmål, ned til krav og til slutt realisert gevinst.

Læringsmål

 • Kunne planlegge, lede og styre behov/kravutviklingen for prosjektet
 • Kunne myndighetskrav til hva man skal stille krav til, slik PRINSIX dokumentmaler krever
 • Kjenne til hvordan organisering av test og verifikasjon treffer prosjektet
 • Kunne utvikle en komplett WBS for prosjektet
  • Vite når de sentrale ILS aktivitetene gjennomføres i prosjektfasene, herunder VFS og MDP, Materiellsikkerhetsgodkjenning, Forvaltningsmessig godkjenning, brukergodkjenning
  • Kjenne maler i PRINSIX som gir føringer på behov og krav
  • Kjenne aktuelle maler i FMA styringssystem
  • Kjenne til gjeldende logistikk konsepter i Forsvaret
 • Kjenne til hva som påvirker pålitelighet, driftssikkerhet, kostnader og ytelse
 • Kjenne til hva Systemteknikk er og hvordan dette kan brukes for å finne frem til balanserte anskaffelser
 • Kjenne til ILS begreper
 • Kunne sammenhengen mellom investeringsprosessen og dokumentasjon av behov og krav i de ulike faser
 • Kjenne til når i prosessen en utarbeider krav på ulike nivå, fra behov til effekt og resultatmål og videre
 • Kunne norm for en god kravtekst
 • Kunne sentrale rollers myndighet til å være kravstillere
 • Kunne hvorfor man bør sette krav til arbeidsprosesser og produkt/systemer
 • Kunne V-modellen og hvordan en tenker verifikasjon, sporbarhet og akseptansekriterier i kravstilling fra på alle nivå i V-modellen
 • Kjenne til hvordan kravarbeidet bør gjennomføres
 • Kjenne til problemstillinger rundt utarbeidelse av kravspesifikasjoner
 • Kjenne til bruk av standarder i kravstilling og problemstillinger en kan møte ved bruk av standarder
 • Kjenne til valg av verifikasjonsmetoder, akseptansekriterier i forhold til krav og valg av verifikasjons nivåer
 • Kjenne til hvordan man kvalitetssikrer kravutforming (SMARTE)
 • Kjenne til suksessfaktorer og fallgruver i forbindelse med kravutvikling i prosjekter

Målgruppe

Alle som utøver faget prosjektledelse i materiellprosjekter, del-prosjektledere, Brukerkoordinatorer m.flere.

Gjennomføring

Modulen omfatter lesehefte med påfølgende 2 dagers undervisning.
Studentene skal ha lest gjennom lesehefte før deltakelse på samlingsdagene.

M07 – Kostnadsledelse

Modulen vil gi deltakerne kunnskaper om myndighetskrav til gjennomføring av kostnadsusikkerhetsanalyser og bruk av forsvarssektorens regneark for kostnadsestimering. Modulen dekker også planlegging og budsjettering for gjennomføring i Anskaffelsesfasen, samt årlig tildelingsprosess og kostnadsplanlegging. Samt bruk av verktøy for kostnadsledelse i FID.
Estimering av prosjektets kostnadsomfang skal dekke både investeringskostnaden og gjennomføringskostnaden. Analyse av kostnadsbildet underveis i Anskaffelsesfasen er en viktig del av kostnadsstyringen i prosjektet. Usikkerhetsavsetning skal beregnes etter krav fra Finansdepartementet og legges inn i gjeldende maler. Kurset dekker hvordan man kommer frem til prosjektets budsjett og usikkerhetsavsetning. Leksjonen dekker også prosess ift. årlig tildelingsprosess og praktisk kostnadsplanlegging. Samt regler for rapportering av kostnad fra prosjekt og kostnadsstyring i porteføljen.

Læringsmål

Kurset skal bygge på FMA – INV – VEI – 015 Kostnadsledelse. Hovedstrukturen er kostnadsbudsjettering, kostnadsestimering og kostnadskontroll og –styring.

Undervisning er delt inn i tre hoveddeler, kostnadsledelse, kostnads- og usikkerhetsanalyse og LCC analyse.

Kostnadsledelse

 • Kunne beregne driftskostnader på eget prosjekt og prosessen for å få tildelt midler
 • Kjenne til årlig budsjettering og tildeling
 • Kjenne til regler for statlig regnskap (SRS) og økonomihåndboka
 • Kjenne til rollen kostnadsledelse i prosjekt
 • Kjenne rollen til kapasitetens økonomi Controller for prosjekt, FRA og FMA regnskapsansvarlige
 • Kunne planlegge arbeidet for å få satt opp WBSØ i SAP – for å beregne grunnlaget til økonomibilaget (prosjektkontroller eller FMA Ø (MoMo / Petter Davidsen))
 • Kunne planlegge arbeidet for å få satt opp materiellmaster (ansv. Systemansvarlig)
 • Kjenne til hva som skal til for å drive kostnadsoppfølging ift kontrakt, IO til Varemottak
 • Kjenne til beregne hva som skal inn i bilag for økonomi for overføring til bruker, herunder varelager under tilvirkning (VUT)=( anlegg under utførelse (AUU), eller immaterielt IMMUU), som henger sammen med materiellmaster
 • Kjenne til forskjell mellom omløpsmidler og anleggsmidler
 • Kjenne til hvordan økonomibilaget ift overføring til bruker skal utarbeides
 • Kjenne til Materielloverføringsskjema (MOS)
 • Kjenne hva prosjektbeholdning (QStock) er og hvordan denne overføres til bruker (MOS)
 • Kunne budsjettere i FID tidligfase, kunne oppdatere finansplan ift endring i PPM, kunne legge inn budsjett etter mottatt GO og kontrakt, følge opp kostnader i SAP og legge inn i FID

KUA del

 • Kunne prosessen for å gjennomføre og lede arbeidet for å estimere kostnadsusikkerhet
 • Kunne bruke Forsvarets maler og metoder for kostnadsestimering (regneark)
 • Kunne legge inn kostnadsdata og andre usikkerhetselementer som påvirker kostnadsrammen
 • Kunne fastsette kostnadsramme og lage s-kurver som viser kostnadsusikkerhet for eget prosjekt
 • Kunne de sentrale begreper fastsatt av "Finansdepartementet i deres føringer for Kvalitetssikring av kostnadsoverslag, herunder risikoanalyse for store statlige investeringer”
 • Kunne de begreper Forsvaret bruker i budsjettering av prosjekter
 • Kjenne til normer for relativ usikkerhet og styrbarhet
 • Kjenne til hvordan en setter grenser for sannsynlighet og konsekvens
 • Kjenne til grunnleggende statistikk og regnemetoder for å estimere kostnader. Ha gjennomført vurderinger på hvordan usikkerhetsprofiler ser ut og hvordan styrbarheten av prosjektet er basert på en praktisk case-oppgave
 • Kjenne til mal for prosjektide og hvordan å utarbeide estimat med usikkerhet som senere evt. blir lagt inn i Perspektivplan materiell (PPM). Sammenhengen mellom brukers overordnet behov og krav og kostnader

LCC – delen

 • Kjenne til mal for Konseptvalgutredning (KVU), særlig fokus på alternativanalysen. Og ha evne til å utarbeide "gode" alternativ som dekker behovet konseptuelt ulikt. God kunnskap om verktøy for kostnadsestimering, KUA og LCC-modell. Kjennskap til kilder og inngangsverdier til kostnadsanalysen (e). Kunnskap om forprosjektmidler og hvordan opprette WBS Ø
 • Kjenne til maler, særlig fokus på LCC-analysen (Investering og drift). Kjennskap til sammenhengen mellom behov, krav, vedlikeholdsprofil, aktivitet og kostnader (kostnadsdrivere). Kunnskap om kostnadsnedbrytningsstruktur basert på WBS og systembeskrivelsen i VFS. God kunnskap om kostnadsestimering og eierskap til verktøy for kostnadsestimering, KUA og LCC-modell. Kjennskap og eierskap til kilder og inngangsverdier til kostnadsanalysen (e), erfaringer fra prosess med innhenting av kostnadsinformasjon gjennom RFI. Kunnskap om retningslinjer for bruk av forprosjektmidler og hvordan opprette WBS Ø for forprosjekt (FP), samt rapportering i FID
 • Kjenne til hvordan LCC-verktøyet kan benyttes for å sammenlikne tilbud fra flere leverandører. Kostnadsrammer, inngåelse av kontrakt og økonomiske forpliktelser. Kjennskap til mal for materielldriftsplan (MDP), særlig fokus på kapittelet om LCC (Investering og drift). Hvordan opprette WBS Ø for materiellprosjektet (MP), innkjøpsordre, samt budsjett og regnskap og rapportering i FID
 • Kjenne til mal for materielldriftsplan (MDP), særlig fokus på kapittelet om LCC (Investering og drift). Kjennskap til hvordan verktøy kan benyttes for å gjøre driftsanalyser og hvordan ulike "valg", driftsprofiler og vedlikeholdsplaner påvirker kostnadene. Overføringsprotokoll og hvordan overføre beholdninger/materiell til Forsvaret

Målgruppe

Alle som utøver faget prosjektledelse i materiellprosjekter, del-prosjektledere, Brukerkoordinatorer m.flere.

Gjennomføring

Modulen omfatter lesehefte med påfølgende 2 dagers samling.

Studenten skal ha lest gjennom lesehefte før deltakelse på samlingsdagene.

M08 – Tidsledelse

Dag 1

Tidsplaner er prosjektleders viktigste verktøy fremdriftsmåling sammen med budsjett og regnskap. Denne delen skal dekke grunnleggende teori om det å etablere en nettverksplan, med kritisk sti, relasjoner og beregne tidsusikkerhet på et prosjekt. Tidsusikkerhet ift. beslutningsprosesser, høringer, og utarbeidelse av dokumentasjon skal være en del av det case som benyttes.

Læringsmål

 • Kunne de sentrale begreper og bruken av disse knyttet til tidsplanlegging
 • Kunne forstå at en tidsplan er basert på prosjektstrukturen (WBS)
 • Kunne kommunisere tidsplaner til interessentene på en enkel måte, ved hjelp av ansvarskart i WBS, milepælsansvarskart, nettverks og milepælsplaner
 • Kunne sette milepæler i en prosjektplan
 • Kunne gjennomføre en kvantitativ usikkerhetsanalyse i forhold til prosjektet varighet herunder en PERT analyse
 • Kunne teknikk for å fastsettelse estimert tidspunkt for ferdigstillelse av prosjektet / estimere gjenstående arbeid
 • Kunne drive fremdriftskontroll gjennom bruk av avviks-/tiltaksanalyse av prosjektets tidsplan
 • Kjenne til ulike planleggingsteknikker, gruppeprosesser for tidsplanlegging, samt fordeler og ulemper med med bakover, fremover, top down og bottom up -planlegging
 • Kjenne til FMA sine prosedyrer og veiledere som omfatter tidsledelse. Herunder kunne prosedyre for månedsrapportering

Dag 2

Praktisk bruk av prosjektstyringsverktøy MS Project som Forsvaret benytter. Studenten skal kunne gjennomføre planlegging av prosjekter, fremdriftsoppfølging og endring, ved hjelp av verktøyet MS Project, den versjon Forsvaret benytter.

Læringsmål

 • Kunne etablere et prosjekt i MSP med grunnparametere og en plan som dekker ressurser, relasjoner mellom leveranser, milepæler og programmilepæler
 • Kunne sentrale funksjoner i MSP i forhold til kalenderfunksjoner, WBS, ressurs, tid og økonomiplanlegging
 • Etablere en tidsplan for Definisjonsfasen og Anskaffelsesfasen for det gjennomgående «caset»
 • Kunne estimere varighet av prosjektet og finne kritisk sti
 • Kunne skrive ut planer fra MSP for kommunikasjon til interessentene.

Målgruppe

Alle som utøver faget prosjektledelse i materiellprosjekter, del-prosjektledere, Brukerkoordinatorer m.flere.

Gjennomføring

Modulen omfatter e-læring (leksjon …. Fra modul M01 Del 1 og leksjon… fra modul M01 Del 2) med påfølgende 2 dagers samling.

Studenten skal ha lest gjennom e-læring og lesehefte før deltakelse på samlingsdagene.
E-læring skal være gjennomført minst 3 dager før samling. Fremdriftsrapport fra e-læring blir sendt kursansvarlig 2 dager før kurset starter.

M09 – Profesjonell prosjektledelse

Dag 1

Kurset tar for seg suksessfaktorer innenfor prosjektledelse og typiske prosjektutfordringer med tilhørende løsninger. Kurset har spesielt fokus på forhold som kan øke forretningsmessig nytte og lønnsomhet i prosjekter.

En PMI undersøkelse viser at 64 % av prosjektene ble regnet som vellykkede, noe som betyr at 36% ikke lykkes med å nå sine mål. (Project Management Institute).

I prosjektintensive virksomheter er det samlede resultat fra prosjektene i stor grad sammenfallende med virksomhetens totale økonomiske resultat. Det mest sentrale for alle prosjektintensive virksomheter er å skape lønnsomhet i pågående prosjekter og å vinne de neste prosjektene. Men det er jo ikke alle prosjekter som lykkes, og når vi ser tilbake på avsluttede prosjekter har vi som regel en liste med ting som gikk galt eller ikke ble håndtert godt nok. Ofte er listen unødvendig lang.
I prosjektintensive virksomheter er det samlede resultat fra prosjektene i stor.

Kurset kvalifiserer for PDUèr og kan registreres hos PMI med koden MA504 (21 PDU, fordelt: Technical 8, Leadership 5 og strategic 8)

Læringsmål

 • Styrke ledelse av prosjekter i praksis: Atferd, trygghet, kommunikasjon og forretningsmessig fokus I kombinasjon med “beste praksis” prosjektledelse
 • Skape en felles forståelse for de vanligste prosjektutfordringene og hvordan vi kan løse dem
 • Forbedre prosjektresultat og lønnsomhet

Dag 2

Etablere prosjektledelsesplan (PLP) gjennom case og gruppearbeid.
Kunne bruke FID til styring og ledelse av prosjektet, gi oppgaver, gi usikkerhetsansvar, lage arbeidsflyt og følge opp i FID. Ferdigstille PLP til case i FID som inkluderer samtlige kunnskapsområder. Kunne bruke FID til internrapportering / kommunikasjon fra delprosjekter og hovedinteressenter. Budsjettere i FID tidligfase, kunne oppdatere finansplan ift endring i PPM, kunne legge inn budsjett etter mottatt GO og kontrakt, følge opp kostnader i SAP og legge inn i FID. Verktøy for usikkerhetshåndtering for å understøtte styring og ledelse av prosjektet. Hvordan bruke FID til aktivt å styre usikkerhet i prosjektet og krav til å planlegge og rapportere. Kunne rapportere månedsrapport, alle funksjoner, inklusiv bruk av usikkerhetsmatrise og aggregering, usikkerhetsparametere i prosjektleders månedsrapport og usikkerhetsgjennomgang med delprosjekt, herunder årlig prognose og usikkerhet på forpliktelser

Læringsmål

 • Gjennomgå oppgaver knyttet til case gitt tidligere i leksjonene
 • Kunne bruke FID til styring og ledelse av prosjektet, gi oppgaver, gi usikkerhetsansvar, lage arbeidsflyt og følge opp i FID
 • Ferdigstille PLP til case i FID som inkluderer samtlige kunnskapsområder
 • Kunne bruke FID til internrapportering / kommunikasjon fra delprosjekter og hovedinteressenter
 • Kunne budsjettere i FID tidligfase, kunne oppdatere finansplan ift endring i PPM, kunne legge inn budsjett etter mottatt GO og kontrakt, følge opp kostnader i SAP og legge inn i FID.
 • Kunne verktøy for usikkerhetshåndtering for å understøtte styring og ledelse av prosjektet
 • Kunne bruke FID til aktivt å styre usikkerhet i prosjektet
 • Kunne krav til å planlegge og rapportere.
 • Kunne rapportere månedsrapport, alle funksjoner, inklusiv bruk av usikkerhetsmatrise og aggregering, usikkerhetsparametere i prosjektleders månedsrapport og usikkerhetsgjennomgang med delprosjekt, herunder årlig prognose og usikkerhet på forpliktelser

Målgruppe

Alle som utøver faget prosjektledelse i materiellprosjekter, del-prosjektledere, Brukerkoordinatorer m.flere.

Gjennomføring

Modulen omfatter e-læring og lesehefte med påfølgende 2 dagers undervisning.
Studenten skal ha lest gjennom e-læring og lesehefte før deltakelse på samlingsdagene.

E-læring skal være gjennomført minst 3 dager før samling. Fremdriftsrapport fra e-læring blir sendt kursansvarlig 2 dager før kurset starter.

Klikk her for å lese vår personvernerklæring