Om utdanningen

Introduksjon til studiet

Studiet er en modulbasert, helhetlig og målrettet utdanning innen prosjektledelse og prosjektstyring, med utgangspunkt i PRINSIX prosjektmodell. Studiet er faglig fundert i internasjonalt anerkjent prosjektmetodikk/-standarder (Project Management Institute, PRINCE2®), forsvarssektorens seks egne kunnskapsområder (sikkerhet, miljø, internasjonalt materiellsamarbeid, kontraktsrevisjon, bærekraft og systemansvar), faglitteratur og forsvarsspesifikk prosjektpraksis og PRINSIX rammeverk.

Denne utdanningen tar sikte på å gi alle som er involvert i prosjektarbeid i forsvarssektoren relevant kompetanse i faget, tilpasset de funksjoner og roller de innehar.

Studiet er en kombinasjon av nettbaserte aktiviteter, selvstudier, jobbstøtte i arbeidshverdagen, og fysiske samlinger med fokus på praktiske oppgaver og erfaringsutveksling mellom deltakere og fagressurser/kursledere.

Som deltaker på programmet får man muligheten til å lære på flere måter, ved å bruke digitale ressurser, delta i klasseromsundervisning, utforske på egenhånd og samarbeide med andre.

Studiet forutsetter at man som deltaker kan arbeide selvstendig med å tilegne seg kunnskap, også i periodene mellom e-læringskurs og undervisningssamlinger. Dette inkluderer både lesing av pensumlitteratur, utforsking av ressurser på nettet (f.eks. læringsinnhold på myMetier+), arbeid med gjennomgående caseoppgave og gjennomføring av øvelser eller andre oppgaver på egenhånd.

Som kursdeltaker får du tilgang til en nettbasert læringsplattform som benyttes til administrering og gjennomføring av utdanningen/emnet.

Det er viktig at du som deltar på programmet setter av tid til gjennomføringen, og selv legger en plan for å kunne gjennomføre programmet parallelt med jobb.

Studiet avsluttes med en sertifiseringsseremoni.

Ansvar MetierAnsvar FMAAnsvar Metier og FMA Ansvar FBNivå 2 - Sertifisert prosjektleder i forsvarssektorenAdvanced Certificate in Project ManagementEksamen 10 studiepoeng (prosjekt-oppgave)Presentasjon av spillcaseVarighet: ½ dag auditorietM10Profesjonell prosjektstyring (FB)Varighet: 1 dag klasserom M10Tidsledelse gjennom FIDVarighet: 1 dag klasserom M09Tidsledelse, praktisk ledelse og styring gjennom ProsjektledelsesplanVarighet: 2 dager klasseromEksamen(online) 15 studiepoengM08Prosjektledelse, team og teamutviklingVarighet: 1 dag, klasserom Totalt 25studiepoengM07Kostnadsledelse, estimering av kostnadsusikkerhet, kostnadskontroll og styringVarighet: 2 dager klasseromInnleverings-oppgaveM06 Omfangsledelse, prosjekt-omfang kravutvikling, ILSVarighet: 2 dager klasseromM05Innkjøpsledelse, krav til offentlige anskaffelserVarighet: 3 dager klasseromM04Prosjektsikker-hetsledelseVarighet: e-læring (FKK) + 2 dager klasserom M03Effektiv prosjektoppstart (Project Management Office og prosjektoppgave)Varighet: 3 dager klasseromNivå 1 - Sertifisert prosjektmedarbeider i forsvarssektorenDiploma in introduction to project management - and PrinsixEksamen5 studiepoeng(etter M01 + M02)M02 (e-læring)Grunnleggende prosjektmedarbeiderM01 (e-læring)Grunnleggende kjennskap til investeringsprosessen og prosjektledelse

Kursbeskrivelser

Modul 01 - Grunnleggende kjennskap til investeringsprosessen og prosjektledelse

Hensikten med modulen er å gi en felles grunnleggende prosjektforståelse, og knytte denne opp mot hvordan investeringsprosessen i forsvarssektoren gjennomføres. Dette innebærer å kjenne til grunnleggende prosjektstyring og hva dette er. Kjenne til hvordan man jobber effektivt og strukturert i investeringsprosessen, og de ulike rollene i prosessen knyttet opp mot ansvar og myndighet. Det faglige innholdet er basert på god praksis i prosjektledelse, PRINSIX rammeverk og internasjonale standarder for prosjektledelse.

Modulen gjennomføres som ren e-læring, og består av følgende e-læringskurs:

 • Kjenne til grunnleggende prosjektstyring
 • Kunne redegjøre for investeringsprosessen i Forsvarssektoren
 • Kjenne til krav for overføring til drift (ODT)
 • Kjenne til prosess for utarbeidelse av beslutningsunderlag
 • Kjenne til de sentrale kunnskapsområdene som påvirker et prosjekt

Beregnet tid for å gjennomføre modulen: Informasjon kommer

Modul 02 – Grunnleggende prosjektmedarbeider

Hensikten med modulen er å gi en økt grad av forståelse av sektorens prosjekt- og investeringsvirksomhet. Modulen gir også en innføring i prosjekteierstyring. En forutsetning for å starte på denne modulen er at deltakeren har gjennomført modul M01 - Grunnleggende kjennskap til investeringsprosessen og prosjektledelse.

Det faglige innholdet er basert på god praksis i prosjektledelse, PRINSIX rammeverk og internasjonale standarder for prosjektledelse.

Modulen gjennomføres som e-læring, og består av følgende e-læringskurs:

 • Grunnleggende prosjektmedarbeider (19 e-læringsleksjoner)
 • Grunnleggende kjennskap til prosjekteierstyring (6 e-læringsleksjoner)

Beregnet tid for å gjennomføre denne modulen, inkludert forberedelser til eksamen er ca. 50 h.

Vurderingsordning Nivå 1

Nivå 1 avsluttes med en individuell, digital hjemmeeksamen (flervalg). Bestått eksamen gir 5 studiepoeng.

Gradert karakterskala A-F der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Sertifisering som prosjektmedarbeider vil i etterkant bli gjort av Forsvaret med grunnlag i bestått eksamen. Det er ikke et krav om å ta studiepoeng, men dersom du ønsker å ta studiepoeng på Nivå 2, må du også ta studiepoeng på Nivå 1. Mer informasjon og påmelding til eksamen på Nivå 1 finner du her.

Modul 03: Effektiv prosjektoppstart, prosjektoppgave og Project Management Office (PMO)

Modulen fokuserer blant annet på kunnskapsområdet «Integrasjon» hvor alle kunnskapsområder håndteres i egne prosesser for å etablere en prosjektledelsesplan (PLP). Dette inkluderer hvordan man etablerer kontroll og overvåking, administrerer dokumentflyt og holder kontroll med endringer og avvik i et prosjekt.

Videre fokuserer modulen på å løse oppgaver ved å bruke en gjennomgående case. Modulen dekker også intro til PMI kunnskapsområder og hvordan få en effektiv prosjektoppstart.

Oppstart av nivå 2 har fokus på hvordan utdanningen er lagt opp, samt praktiske tips for å klare å følge den. Du skal ved deltakelse på denne modulen få god innsikt i hovedmålene for utdanningen og hvordan de ulike modulene understøtter dette. En vesentlig del på modulen går ut på problemstillinger knyttet til det å skrive prosjektoppgave, valg av problemstilling og skrivepartner.

Modulen gjennomføres som e-læring og to dager klasseromundervisning.

E-læring:

 • Styring av prosjektusikkerhet (19 e-læringsleksjoner)
 • Effektiv prosjektoppstart

Klasseromundervisning:

 • Prosjektoppgave
 • Integrasjonsledelse
 • Sikkerhetsledelse
 • PMO og kunnskapsområder
 • Internasjonalt materiellsamarbeid og industrisamarbeid
 • Kontraktrevisjon
 • HMS ledelse
 • Teknisk ledelse
 • PRINSIX prosjektmodell og krav til investeringsprosessen
 • Kvalitetsledelse
 • Usikkerhetsledelse
 • Interessentledelse
 • Kommunikasjonsledelse
 • Ressursledelse
 • Prosjektmetodikk - definert som smidig/skalert smidig

Beregnet tid for å gjennomføre denne modulen er 55 – 70 h.

Modul 04 – Prosjektsikkerhetsledelse

Modulen gjennomføres som en kombinasjon av e-læring og to dager klasseromsundervisning.

Forkurs:

 • Prosjektsikkerhetsledelse (FKK)

Klasseromsundervisning:

 • Prosjektsikkerhetsledelse samling

Beregnet tid for å gjennomføre denne modulen – informasjon kommer.

Modul 05 - Innkjøpsledelse: Krav til offentlige anskaffelser

Modulen dekker sentrale temaer innen offentlige anskaffelser, herunder bl.a. anskaffelsesregelverkets anvendelsesområde, grunnleggende prinsipper, anskaffelsesprosedyrer, frister, kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier, avklaringer og forhandlinger, tilbudsevaluering, avvisningsregler, endringsadgang, klagebehandling, konsekvenser ved brudd på regelverket. I tillegg om kontrakten som styringsverktøy, og samarbeidet mellom prosjektledelse og innkjøpsledelse. Formålet er å gi grunnleggende kunnskap om anskaffelsesprosessen som prosjektleder og tekniske saksbehandlere skal kunne hensynta anskaffelsesprosessen som del av prosjektplanlegging og gjennomføring.

Modulen gjennomføres som e-læring, og tre dager påfølgende klasseromundervisning.

E-læring:

 • Innkjøpsledelse - krav til offentlige anskaffelser, innkjøpsprosesser og
 • Tildelingskriterier (12 leksjoner)

Klasseromundervisning:

 • Innkjøpsledelse - krav om offentlige anskaffelser
 • Innkjøpsledelse - innkjøpsprosesser og tildelingskriterier

Beregnet tid for å gjennomføre denne modulen er 55 – 70 h

Modul 06 - Omfangsledelse – Kravutvikling, integrert logistikk (ILS)

Denne modulen går i dybden på temaet omfangsledelse, som innebærer prosessene som kreves for å sikre at prosjektet gjennomfører alt arbeid som er påkrevd, og bare det arbeid som er påkrevd, for å ferdigstille prosjektet på en vellykket måte. Modulen tar også for seg kravutvikling og integrert logistikkstøtte, herunder hvordan dette påvirker omfangsledelse.

Modulen gjennomføres som e-læring og to dager klasseromundervisning. Følgende leksjoner inngår i modulen:

E-læring:

 • Omfangsledelse

Klasseromundervisning:

 • Omfangsledelse - kravutvikling, integrert logistikk 
 • Kravprosess og kravkvalitet

Beregnet tid for å gjennomføre denne modulen er 45 – 55 h

Modul 07 – Kostnadsledelse, estimering av kostnadsusikkerhet, kostnadskontroll og styring

Leksjonen dekker prosess ift. årlig tildelingsprosess og praktisk kostnadsplanlegging, samt regler for rapportering av kostnad fra prosjekt og kostnadsstyring i porteføljen. Oppfølging av kostnadsbildet underveis i gjennomføringsfasen er en viktig del av kostnadsstyringen i prosjektet.

Modulen gjennomføres som e-læring og 2 dager klasseromundervisning. Følgende leksjoner inngår i modulen:

E-læring:

 • Kostnadsledelse - estimering av kostnadsusikkerhet og Life Cycle Cost (LCC)

Klasseromundervisning:

 • Kostnadsledelse - estimering og budsjettering av kostnader under usikkerhet
 • Kostnadsledelse, kostnadskontroll- og styring

Beregnet tid for å gjennomføre denne modulen er 55 – 70 h.

Modul 08 - Prosjektledelse, team og teamutvikling

Denne modulen gir innsikt i vesentlige aspekter ved lederrollen generelt og prosjektlederrollen spesielt. Som prosjektleder må man delegere og jobbe gjennom andre. Skal man få til dette, må man sørge for at alle involverte har forståelse for prosjektets mål og for de oppgaver de er ansvarlige for. Modulen gir kunnskap relatert til motiverende ledermetoder og deltakerne lærer hvordan man ved hensiktsmessig kommunikasjon blir en motiverende og tydelig leder.

Modulen gjennomføres som e-læring og 1 dag klasseromundervisning.

E-læring:

 • Prosjektledelse, team og teamutvikling, kommunikasjon i team (12 leksjoner)

Klasseromundervisning:

 • Prosjektledelse, team og teamutvikling, kommunikasjon i team

Beregnet tid for å gjennomføre denne modulen er 55 h.

Vurderingsordning Nivå 2 - 15 studiepoeng

Emnet vurderes med en individuell, digital hjemmeeksamen (flervalg). Bestått eksamen gir 15 studiepoeng.

Gradert karakterskala A-F der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Modul 09 - Tidsledelse, praktisk ledelse og styring gjennom Prosjektledelsesplan (PLP)

Tid er en av de tre viktigste måleparametre for et prosjekt, og er prosjektleders viktigste verktøy for fremdriftsmåling, sammen med leveranser og økonomi. Modulen tar for seg grunnleggende teori om det å etablere en nettverksplan med kritisk sti i, avhengigheter og relasjoner, herunder viktigheten av dette. Arbeidsnedbrytnings-struktur (WBS) og bruken av KTR-ark. Praktisk bruk av prosjektstyringsverktøyet MS Project (MSP), til tidsplanlegging, fremdriftsoppfølging og endringer er tema for dag to av kurset.

Modulen gjennomføres som e-læring og 2 dager klasseromundervisning.

E-læring:

 • Tidsledelse - praktisk ledelse og styring gjennom prosjektledelsesplan

Klasseromundervisning:

 • Tidsledelse - metodikk og forståelse
 • Tidsledelse - praktisk bruk av prosjektstyringsverktøy MS Project (MSP)

Beregnet tid for å gjennomføre denne modulen er 55 – 70 h.

Modul 10 - (Forsvarsbygg) - Profesjonell prosjektstyring

Modulen gjennomføres som e-læring og 1 dag med klasseromsundervisning.

E-læring:

 • Profesjonell prosjektstyring i Forsvarsbygg

Klasseromsundervisning:

 • Profesjonell prosjektstyring i Forsvarsbygg, gjennom overordnede føringer og rammebetingelser. Bruk av Forsvarsbygg`s prosjekt- og porteføljestyringsverktøy.

Beregnet tid for å gjennomføre denne modulen – mer informasjon kommer.

Modul 10 - (Forsvaret og FMA) Ledelse og styring gjennom prosjektledelsesplan (PLP) i Forsvarssektorens Investeringsdatabase (FID)

Modulen gjennomføres som e-læring og 1 dag med klasseromsundervisning.

E-læring:

 • Profesjonell prosjektstyring i Forsvarsbygg

Klasseromsundervisning:

 • Profesjonell prosjektstyring i Forsvarsbygg, gjennom overordnede føringer og rammebetingelser. Bruk av Forsvarsbygg`s prosjekt- og porteføljestyringsverktøy.

Beregnet tid for å gjennomføre denne modulen – mer informasjon kommer.

Nivå 2 - Spillcase

Klasseromsundervisning:

 • Presentasjon av spillcase, ½ dag i klasserom
Vurderingsordning Nivå 2 - 10 studiepoeng

Emnet vurderes med innlevering av prosjektoppgave. Bestått prosjektoppgave gir 10 studiepoeng.

Gradert karakterskala A-F der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Omfanget av oppgaven skal være på inntil 30 A-4 sider tekst, 4000-6000 ord (figurer og tabeller kan komme i tillegg. Forventet arbeidsomfang for oppgaven er 250 – 300 h.

Prosjektoppgaven utføres individuelt eller i grupper på to. Det anbefales at kandidaten starter arbeidet med prosjektoppgaven så raskt som mulig etter oppstart på emnet. Bestått prosjektoppgave og eksamen gir til sammen 25 studiepoeng. For å kunne bli sertifisert prosjektleder kreves minimum 1 års relevant praksis som prosjektmedarbeider, eller annen stilling relevant for prosjektledelse.