ANDRE KURS

Kurs som ikke er obligatoriske

Beskrivelse av læringsmål, innhold og gjennomføring av kurs som ikke er en del av programmet finner du lengre ned på siden.

Kursbeskrivelser

M10 – Team og teamutvikling i prosjekt

I prosjektvirksomheter hvor det er det temporære team som sammen skal realisere både prosjektmålet og nytten prosjektet skal gi, er det en avgjørende suksessfaktor at teamet fungerer optimalt. Nytten av et riktig sammensatt tverrfaglig prosjektteam er stor. For å optimalisere nyttesiden fordrer dette at vi i større grad jobber på tvers av de ulike virksomhetsområder og på tvers av viktige kompetansekategorier.

Målgruppe

Alle som jobber i team, prosjektledere/-medarbeidere.

Læringsmål

Etter avsluttet modul skal deltakerne:

 • Ha fått innsikt og ferdigheter i bygging, vedlikehold og ledelse av et team
 • Kjenne til de viktigste prinsipper for godt teamarbeid og god teamledelse

Modulen omfatter følgende områder

 • Teamutvikling og teambasert organisering
 • Hvordan sette sammen det optimale team
 • Hvordan få størst effekt ut av teamorganisering
 • Hvordan få hele prosjektteamet til å dra i samme retning mot felles mål
 • Hvordan motivere
 • Hva er et team

Gjennomføring

Modulen gjennomføres som et e-læringskurs med 2 dager avsluttende samling i klasserom. E-læringsmodulen er obligatorisk forberedelse til klasseromssamlingen. I klasseromssamlingen får deltakerne anvendt teorien i praksis gjennom oppgaver, øvelser og diskusjoner.

M11 - Prosjektledelse, team og kommunikasjon

I denne kursmodulen får deltakerne innsikt i vesentlige aspekter ved lederrollen generelt og prosjektlederrollen spesielt. Som prosjektleder må man delegere og jobbe gjennom andre. Skal man få til dette, må man sørge for at alle involverte har forståelse for prosjektets mål og for de oppgaver de er ansvarlige for. Kurset gir innsikt i motiverende ledermetoder og deltakerne lærer hvordan man ved hensiktsmessig kommunikasjon blir en motiverende og tydelig leder.

Kurset er lagt opp som en kombinasjon av teori og aktiv trening, med hovedvekt på trening. Innholdet i kurset fokuserer på lederskap generelt og i Forsvaret spesielt, vanskelige kommunikasjonssituasjoner, ulike kommunikasjonsmodeller og fremfor alt aktiv trening på relevante situasjoner fra egen hverdag.

Læringsmål

Etter avsluttet modul skal deltakerne:

 • Kjenne til og ha forutsetninger for å tilpasse lederrolle/-stil avhengig av situasjon, gruppe og strategiske mål
 • Kunne være i stand til å benytte ulike kommunikasjonsstiler avhengig av situasjon.
 • Kjenne til metoder for konflikthåndtering
 • Kjenne til grunnleggende kunnskap om hvordan man omsetter visjon til praktisk handling

Målgruppe

Prosjektledere og andre som innehar lederroller i prosjekter.

Gjennomføring

Kurset består av en innledende e-læringsmodul og 2 dager samling i klasserom.

M12 - Strategisk investeringsstyring, eierstyring

Modulen skal gi deltakerne en innføring i eierstyring av prosjekter, sammensetning og ledelse av Forsvarets samlede investeringsportefølje. Hovedfokus vil være roller og ansvar i forsvarssektoren, herunder prosjekteierrollen, strategisk samspill mellom struktur- og investeringsplanlegging, samt porteføljestyring i henhold til årlig og flerårig budsjett.

I tillegg vil deltakerne få nærmere innsikt i usikkerhetsstyring, gevinstrealisering, oppfølging og rapportering fra et eierperspektiv. Det vil også bli undervist i industripolitiske forhold og flernasjonalt materiellsamarbeid.

Kurset tar i bruk eksempler basert på aktuelle problemstillinger og prosjekter fra Forsvarets investeringsvirksomhet.

Kurset gir deltakerne en innføring i «Konsept for fremskaffelse av materielle kapasiteter i forsvarssektoren». Hovedfokus er, eierstyring, sammensetning og ledelse av Forsvarets totale investeringsportefølje. I tillegg vil kurset gi en innføring i struktur- og investeringsplanlegging fra overordnet kapasitetsbehov, Konseptuell løsning (KL) og Fremskaffelsesløsning (FL), til gjennomføringsoppdrag foreligger for den enkelte investering. Kurset setter også fokus på viktige momenter i anskaffelsesfasen. Kurset tar i bruk eksempler basert på aktuelle problemstillinger og prosjekter fra Forsvarets investeringsvirksomhet.

Læringsmål

Etter avsluttet modul skal deltakeren:

 • Kjenne til Konseptfasens innhold
 • Kjenne til samspillet mellom politisk, strategisk og operasjonelt nivå
 • Kjenne til beste for investerings- og eierstyring, inkludert eksempler fra andre virksomheter
 • Kjenne til beslutningsprosessen og krav til beslutnings-underlag fra KL via FL til gjennomføringsoppdrag, inkl. konsekvenser av politiske prosesser, rammebetingelser og prioriteringer fra overordnet nivå, samt prosjektkategorier
 • Kjenne til Finansdepartementets krav til ekstern kvalitetssikring
 • Kjenne til utarbeidelse av KL med behovsanalyse, strategi-dokument, kravdokument og alternativanalyse
 • Kjenne til utarbeidelse av FL med beskrivelse av behov, strategier og prosjektmål, kravdokument, alternativanalyse, organisering og planlegging av prosjektet (prosjektstyringsbasis) og usikkerhetsanalyse
 • Kjenne til oppfølging av prosjektporteføljen i Anskaffelsesfasen

Målgruppe

Representanter fra Forsvarsdepartementet, Forsvarets ledelse, gjennomføringsansvarlige og prosjektansvarlige som innehar roller relatert til investeringsvirksomheten.

Gjennomføring

I dag gjennomføres et e-læringskurs og 1 dag i klasserom. Tilbyder velger eget opplegg.

M13 – Brukerkoordinatorkurset – sikkerhet roller og ansvar

Kurset kjøres 1 – gang pr høst og består av modulene på nivå 1 + modulen som dekker behov og krav i nivå 2 + Prosjektsikkerhetskurset fra Forsvarets sikkerhetsavdeling, 2+2+2+2+2 = 10 dager.

M14 - Praktisk bruk av verktøy for håndtering av krav

To dager i dataklasserom. Kurset skal dekke praktisk bruk av verktøy oppdateringer i regelverk, maler, ansvar og roller i investeringsprosessen. Kurset gir resertifiseringspoeng.

M15 – Forsvarssektorens verktøy for prosjektstyring, Forsvarssektorens Investerings Database (FID)

God prosjektledelse er avhengig av verktøy til strukturering av prosjektet, til planlegging av aktiviteter og ressursforbruk, til oppfølging av fremdrift og til generering av ulike rapporter.
Deltakerne vil få opplæring i bruk av de mest sentrale funksjonene i Forsvarets prosjektstyringsverktøy, Artemis. Og hvordan man bruker Artemis i etablering av prosjekt og styring og rapportering gjennom året.

Læringsmål

Etter avsluttet modul skal deltakeren:

 • Kunne bruke FID til styring og ledelse av prosjektet
 • Kunne legge inn brukere og tilgangsstyre
 • Kunne grunnleggende funksjoner i FID
 • Kunne krav til rapportering og bruk av FID
 • Kunne skrive månedsrapport i FID
 • Kunne styring og rapportering av prosjektet.
 • Kjenne til regler for oppstart og avslutning av prosjekter i FID samt rutinemessig rapportering.
 • Kunne oppdatere kostnadsplan, milepælsplan og de årlige tildelingsprosesser
 • Kunne grunnleggende økonomistyringsprinsipper og regler for bruk av drift/investering/og forprosjektmidler
 • Kunne endringsprosesser for endring av prosjektets mål og rammer
 • Kjenne til ulike kostnadstyper
 • Kjenne til overføring av verdier, varelager under tilvirkning og andre SAP koder som er viktig for å få overført materiellet til bruker.

Målgruppe

Prosjektledere og sentrale prosjektmedarbeidere

Innhold

Metodikk for registrering og strukturering av prosjekter. Styringssystemets prosedyrer og styrende dokumenter for styring og rapportering av prosjekter. Planlegging - Budsjettering - Kostnadsoppfølging - Ressursallokering – Rapportering.
Etablering av tidsplan; milepæler og aktiviteter.
Kostnadsoppfølging og rapportmuligheter.

Gjennomføring

Gjennomføres i den enkelte divisjon med e-læringskurs og dataklasserom.

M16 – Prosjektsikkerhetsleder

2 dager klasserom med forberedelser på e-læring/nett. Kurset gir resertifiseringspoeng, en dag i klasserom.

M17 - Oppdateringer i PRINSIX

En dag i klasserom. Kurset skal dekke oppdateringer i regelverk, maler, ansvar og roller i investeringsprosessen. Kurset gir resertifiseringspoeng.

M18 - Materiellinformasjon – teknisk-, økonomisk-, bruker- og støttedokumentasjon

M18 - Nivå 2 for fag- og systemansvarlig 

Kurset er 2 + 2 + 2 dager i klasserom 

Samling 1 

Ansvar og roller gjennom prosess for fremskaffelse av materielle kapasiteter. Ansvarlig Materiellavdelingen.

 - sentrale regelverk

 - godkjenning av materiell ift materiellsikkerhet

 - roller og ansvar

Samling 2 

Krav til - og praktisk kravstilling knyttet til materiellinformasjon

 - Bruk av PIF skjema

 - Behov for håndbøker

 - Behov for SAP data

 - Kravstilling i prosjektet til materiellinformasjon

Samling 3

Forvaltningskrav til materiell 

 - Sentrale regelverk

 - Praktisk bruk og etablering av SAP struktur

 - Kunne: Konfigurasjonsstyring, kjenne til de verktøy og utfordringer.

FIF materielldatakrav, utforming av materielldata og materiellmaster, rapporter fra SAP, kostnadsdata fra SAP, tellelister, og lager, lage KTR og forstår rolle i prosjekt og PLP, kunne bruke FID for fag.

M19 - Praktisk bruk av verktøy for håndtering av krav

To dager i klasserom. Kurset skal dekke oppdateringer i regelverk, maler, ansvar og roller i investeringsprosessen. Kurset gir resertifiseringspoeng.

Klikk her for å lese vår personvernerklæring