Sertifisert prosjektleder

Eksamen på Nivå 2 Sertifisert prosjektleder er ikke obligatorisk. Du som deltaker står dermed fritt til å velge om du gjennomfører med eller uten studiepoenggivende eksamen. Under finner du mer informasjon om studiepoeng, eksamensform og sensur/karaktersetting.

Avsluttende vurdering NIVÅ 2

– Sertifisert prosjektleder i Forsvarsmateriell uten studiepoeng

Det er en forutsetning at Nivå 1 er gjennomført og bestått før oppstart på dette sertifiseringsløpet.

For å bli sertifisert prosjektleder i Forsvarsmateriell må du ha fullført følgende:

 • Nivå 1 – Fullført og bestått
 • M05 – ILS-SE, selvstudie + 2 dager samling
 • M06 – Skrive gode krav, selvstudie + 1 dag samling
  M05 og M06 gjennomføres som en sammenhengende 3 dagers samling
 • Innlevering nr. 2
 • M07 - Kvantitativ kostnadsanalyse + LCC, 2 dager samling
 • M08 – Innkjøp og kontrakt, e-læring + 1 dag samling
  M07 og M08 gjennomføres som en sammenhengende 3 dagers samling
 • M09 – Tidsplanlegging, MS Project, 1 dag samling
 • M10 – Praktisk Artemis og kostnadsstyring, 1 dag samling
 • Innlevering nr. 3
 • M11 – Profesjonell prosjektledelse, e-læring + 1 dag samling
  M09, M10 og M11 gjennomføres som en sammenhengende 3 dagers samling

Modulene tas fortrinnsvis slik kurskalender legger opp, i enkelte tilfeller kan man tilpasse til den enkelte hvis tjenestlige behov tilsier dette.

Prosjektoppgaven kan startes opp når det passer den enkelte. Men den skal være levert senest 1 uke etter avsluttet M11.

Vurderingsform

Nivå 2 avsluttes med innlevering av en obligatorisk prosjektoppgave. Oppgaven blir vurdert til bestått/ikke bestått. En skriftlig tilbakemelding vil gis. Dersom du velger sertifiseringsløp uten studiepoeng gjør vi oppmerksom på at oppgaven ikke vil være gjenstand for karaktersetting eller vitnemål fra SKEMA Business School. Utover dette vil utarbeidelse av oppgaven tilsvare de krav som settes i det studiepoenggivende løpet.

Prosjektoppgaven er en praktisk oppgave, hvor deltakerne ved hjelp av teori og metodekompetanse skal besvare en praktisk problemstilling i tilknytning til prosjektarbeid i forsvarssektoren.

Sertifiseringsbevis utdeles på sertifiseringsseremoni, registrering av bestått eksamen som sertifisert prosjektleder i HR Systemet gjøres fortløpende av Forsvaret, den enkelte gjør ikke dette selv.

Det vil bli avholdt 2 årlige sertifiseringsseremonier, den enkelte får invitasjon.

Avsluttende vurdering NIVÅ 2

– Sertifisert prosjektleder i Forsvarsmateriell med 30 studiepoeng     

Forkunnskaper

Det er en forutsetning at Nivå 1 er gjennomført og bestått før oppstart på dette sertifiseringsløpet. Se også opptakskrav.

For å kunne melde deg opp til eksamen må du ha fullført følgende:

 • Nivå 1 – Fullført og bestått
 • M05 – ILS-SE, selvstudie + 2 dager samling
 • M06 – Skrive gode krav, selvstudie + 1 dag samling
 • Innlevering nr. 2
 • M07 - Kvantitativ kostnadsanalyse + LCC, 2 dager samling
 • M08 – Innkjøp og kontrakt, e-læring + 1 dag samlinG
 • M09 – Tidsplanlegging, MS Project, 1 dag samling
 • M10 – Praktisk Artemis og kostnadsstyring, 1 dag samling
 • Innlevering nr. 3
 • M11 – Profesjonell prosjektledelse, e-læring + 1 dag samling

Modulene tas fortrinnsvis slik kurskalender legger opp, i enkelte tilfeller kan man tilpasse til den enkelte hvis tjenestlige behov tilsier dette.

Prosjektoppgaven kan startes opp når det passer den enkelte. Men den skal være levert senest 1 uke etter avsluttet M11.

Bestått prosjektoppgave og eksamen gir til sammen 20 studiepoeng med bokstavkarakter og grunnlag for «Advanced Certificate in Project Management». Totalt vil deltakeren få tilsendt Vitnemål med 30 stp (inkludert stp på nivå 1).

Eksamensform

Nivå 2 avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave, samt en Multiple choice eksamen.

Prosjektoppgaven er en praktisk oppgave, hvor deltakerne ved hjelp av teori og metodekompetanse skal besvare en praktisk problemstilling i tilknytning til prosjektarbeid i forsvarssektoren. Omfanget av oppgaven skal være på inntil 30 sider tekst (figurer og tabeller kan komme i tillegg).

Spørsmålene i Multiple choice eksamenen vil være innrettet mot læringsutbyttet og de uttrykk for kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse son inngår i modulene. Den består av 70 multiple choice spørsmål som skal besvares på 90 minutter. Du vil få fire svaralternativer på hvert spørsmål, og ett av svaralternativene er korrekt.

Det kreves bestått på begge deleksamenene for å få bestått totalkarakter.

Vurderingsuttrykk

Gradert karakterskala A-F der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Sensur

Sensur tar ca. 6-8 uker med fratrekk fra ferier. Dette er tiden som medgår fra innsendt eksamensbesvarelse til sensor har vurdert besvarelsen og satt en karakter. Du vil motta en e-post fra Metier som bekrefter bestått/ikke bestått eksamen. De formelle dokumenter, karakterutskriften og vitnemålet,  utstedes av SKEMA Business School 1-3 uker etter dette. Dokumentene blir tilsendt per post.

Opptakskrav

For å kunne gå opp til et studiepoenggivende kurs må du kunne dokumentere at du tilfredsstiller kravene til generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Generell Studiekompetanse

Fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med følgende fag:

 • Norsk (4+5+5 uketimer)
 • Engelsk (5 uketimer)
 • Matematikk (5 uketimer)
 • Naturfag (5 uketimer)
 • Samfunnsfag (6 uketimer): nyere historie (4 timer) og samfunnslære (2 timer)

Realkompetanse

Søkere som har fylt 23 år i opptaksåret og har 5 års fulltids arbeidserfaring eller 5 års kombinasjon av arbeidserfaring og utdanning. Som arbeidserfaring kan en også regne omsorgsarbeid og militær førstegangstjeneste/ siviltjeneste.

Klikk her for å lese vår personvernerklæring