ANBEFALT LITTERATUR

Pensum til studiepoenggivende eksamen

NIVÅ 1 – Pensumlitteratur - 10 studiepoeng

Sertifisert prosjektmedarbeider

Obligatoriske litteratur - Ha kjennskap til følgende litteratur utover innholdet i e-læringskursene. Blir brukt som referanser i løpet av nivå 1:

 • Lov og forskrift om offentlige anskaffelser (LOA/FOA), finnes på lovdata på nett.
 • Anskaffelses regelverk for forsvarssektoren (ARF), finnes på lovdata på nett.
 • Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (FOSA), finnes på lovdata på nett.
 • Retningslinjer for fremskaffelse av materielle kapasiteter i forsvarssektoren, Forsvarsdepartementet.
 • Retningslinjer for materiellsikkerhet, Forsvarsdepartementet
 • Retningslinjer for materiellforvaltning i forsvarssektoren, Forsvarsdepartementet
 • Retningslinjer for retningslinjer for logistikkvirksomhet, Forsvarsdepartementet
 • Retningslinjer for forsvarssektorens miljøstyring, Forsvarsdepartementet
 • Bestemmelser for materiellforvaltning 1000
 • Project Management Institutes Body of Knowledge – PMBOK® Guide – last edition
 • Karlsen, J. T. 2013 Prosjektledelse – fra initiering til gevinstrealisering, 3. utgave, Universitetsforlaget, 420 s. – eller tilsvarende
 • 1510 Bestemmelser for integrert logistikkstøtte, systemteknikk og informasjonshåndtering i Forsvaret, FLO, 16 s.
 • Lesehefter, artikler, tekster, slides, mm som deles ut ved gjennomføring av klasseroms samlinger

Anbefalt tilleggslitteratur:

 • Reve, T., Kolltveit, B., Lereim, J. Prosjekt: Strategi, organisering, planlegging og gjennomføring. Universitetsforlaget. 417 s. – eller tilsvarende

NIVÅ 2 – Pensumlitteratur - 20 studiepoeng

Sertifisert prosjektleder i Forsvarsmateriell

Følgende obligatoriske litteratur, utover innholdet i e-læringskursene, inngår i emnet:

 • Project Management Institutes Body of Knowledge - PMBOK® Guide to project management.
 • Kilder på www.forsvaret.prinsix.no
 • Forsvaret (2008). Veiledning i håndtering av usikkerhet. Oslo, Norge: PRINSIX sekretariat.
 • Lesehefte SE-ILS og skriv gode krav med plansjer
 • Roldstadås, A. Praktisk prosjektstyring. 2011. Tapir akademisk forlag. 408 s (rettet mot M01 og M02) – eller tilsvarende
 • Husby, O., Kilde, H., Klakegg O., Torp, O., Berntsen S., Samset, K. 1999. Usikkerhet som Gevinst. Styring av usikkerhet i prosjekter Vestfjorden. Kapittel 1-5, 90 sider. – eller tilsvarende
 • Artikler, tekster, slides mm som deles ut i forkant av eller ved gjennomføring av klasseroms samlinger (ca. 100 sider)
 • Brukerveiledning for bruk av verktøy for usikkerhetshåndtering

Anbefalt tilleggslitteratur:

 • Husby, O., Kilde, H., Klakegg O., Torp, O., Berntsen S., Samset, K. 1999. Usikkerhet som Gevinst. Styring av usikkerhet i prosjekter Vestfjorden. Kapittel 6-9, 101 sider (rettet mot M03)
 • Finansdepartementet/Concept programmet. Veileder nr. 7 - Kontraktstrategi
 • Drevland, Frode/Concept programmet. Temahefte nr 4 - Kostnadsestimering under usikkerhet.
 • Concept rapport nr. 5 – Bedre behovsanalyser; erfaringer og anbefalinger om behovsanalyser i store offentlige investeringsprosjekter, Petter Næss, s.131
 • Concept rapport nr. 6 – Målformulering i store statlige investeringsprosjekt, Ole Johnny Klakegg, s.154.
 • Veien gjennom KS2 – Rapport fra Prosjekt Norge, Holdninger, etikk og ledelse – Forsvarsdepartementet.
 • Håndtering av prosjektets interessenter; en studie av hvilke utfordringer og problemer prosjekter møter, Jan Terje Karlsen, Norwegian School of Management.

Klikk her for å lese vår personvernerklæring